Thủ Thuật

Nghệ thuật chữ viết chữ nghệ thuật online ❤️ 1001 chữ kiểu đẹp nhất

Rate this post

Rate this post

Nghệ thuật đồ họa chữ typography

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.05 MB, 97 trang )

HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THƠNG

BÀI GIẢNG

NGHỆ THUẬT ĐỒ HỌA CHỮ

PT

IT

( TYPOGRAPHY )

KHOA

THIẾT KẾ VÀ SÁNG TẠO ĐA PHƢƠNG TIỆN
TÁC GIẢ: ThS. Hà Thị Hồng Ngân

Hà Nội 07 – 2014

1

MỤC LỤC
CHƢƠNG 1.
1.1.

TỔNG QUAN VỀ TYPOGRAPHY……………………………………………………………. 8

Khái niệm typography ………………………………………………………………………………………… 8

1.1.1.

Khái niệm typography ………………………………………………………………………………….. 8

1.1.2.

Cấu tạo của con chữ……………………………………………………………………………………… 9

1.2.

Lịch sử hình thành và phát triển của typography…………………………………………………… 10

1.3.

Phân loại typography ………………………………………………………………………………………… 15

1.3.1.

Phân loại typography ………………………………………………………………………………….. 15

1.3.2.

Ứng dụng của typography trong thiết kế ……………………………………………………….. 26

1.4.

Nguyên tắc chung trong thiết kế typography ………………………………………………………… 28
Xác định phong cách của chữ ………………………………………………………………………. 28

1.4.2.

Dễ đọc ………………………………………………………………………………………………………. 29

1.4.3.

Kết hợp các phông chữ ……………………………………………………………………………….. 29

1.4.5.

Khoảng cách các chữ ………………………………………………………………………………….. 30

1.4.6.

Sự hài hòa của chữ ……………………………………………………………………………………… 31

1.4.7.

Đặc điểm chung của các chữ ……………………………………………………………………….. 31

1.4.8.

Thử nghiệm……………………………………………………………………………………………….. 32

PT

IT

1.4.1.

CHƢƠNG 2. ỨNG DỤNG TYPOGRAPHY TRONG CÁC LĨNH VỰC THIẾT KẾ TIÊU
BIỂU……………………… ……………………………………………………………………………………………. 33

2.1. Typography trong nhận diện thƣơng hiệu ……………………………………………………………….. 33
2.1.1. Phƣơng pháp thiết kế typography trong nhận diện thƣơng hiệu …………………………… 33
2.1.2. Thiết kế typography trong nhận diện thƣơng hiệu ……………………………………………… 41
2.2. Typography trong ấn phẩm báo chí………………………………………………………………………… 43
2.2.1. Phƣơng pháp thiết kế typography trong ấn phẩm báo chí …………………………………… 43
2.2.2. Thiết kế typography trong ấn phẩm báo chí ……………………………………………………… 50
2.3. Typography trong quảng cáo, truyền hình ………………………………………………………………. 52
2.3.1. Phƣơng pháp thiết kế typography trong quảng cáo truyền hình …………………………… 52
2.3.2. Thiết kế typography trong quảng cáo truyền hình ……………………………………………… 59
2.4. Typography trong bao bì sản phẩm ………………………………………………………………………… 60
2.4.1. Phƣơng pháp thiết kế typography trong bao bì sản phẩm……………………………………. 60
2.4.2. Thiết kế typography trong bao bì sản phẩm ……………………………………………………… 65
2

2.5. Typography trong graffiti ……………………………………………………………………………………… 66
2.5.1. Phƣơng pháp thiết kế typography trong graffiti…………………………………………………. 66
2.5.2. Thiết kế typography trong graffiti …………………………………………………………………… 86
CHƢƠNG 3.

THIẾT KẾ TYPOGRAPHY …………………………………………………………………….. 90

3.1. Thực hành thiết kế typography………………………………………………………………………………. 90
3.1.1. Hƣớng dẫn thiết kế typography ………………………………………………………………………. 90
3.1.2. Thực hành thiết kế typography ……………………………………………………………………….. 97
3.2. Phân tích bài tập thiết kế typography ……………………………………………………………………… 97
3.2.1. Hƣớng dẫn phân tích thiết kế typography…………………………………………………………. 97

PT

IT

3.2.2. Báo cáo phân tích thiết kế typography……………………………………………………………… 97

3

PT

IT

Hình 1-1: Khái niệm về typography …………………………………………………………………………………… 8
Hình 1-2: Bảng cấu tạo con chữ ………………………………………………………………………………………… 9
Hình 1-3: Con dấu Cylinder Babylon ……………………………………………………………………………….. 10
Hình 1-4: Các bài giảng chọn lọc của các Phật hữu và thiền sƣ, quyển sách in bằng máy in kim
loại đƣợc biết đến sớm nhất vào năm 1377. Thƣ viện quốc gia Paris. …………………………………… 11
Hình 1-5: Bảng mẫu chữ rời của Gutenberg …………………………………………………………………….. 12
Hình 1-6: Kinh Thánh (phiên bản Vulgate) hoàn thành bởi Johannes Gutenberg ở khoảng 1455 ở
Mainz, Đức …………………………………………………………………………………………………………………… 12
Hình 1-7: Bảng chữ Blackletter hay Gothic thiết kế bằng tay……………………………………………… 13
Hình 1-8: Claude Garamond và mẫu chữ Roman ……………………………………………………………… 14
Hình 1-9 David Carson mẫu chữ của tạp chí Ray Gun đƣợc thiết kế những năm 90 …………….. 14
Hình 1-10: Những thiết kế typography hiện đại của David Carson ………………………………………. 15
Hình 1-11: Typeface Arial ………………………………………………………………………………………………. 16
Hình 1-12: Typeface Adobe Caslon Pro……………………………………………………………………………. 16
Hình 1-13: Sự khác biệt giữa Typeface và font ………………………………………………………………….. 16
Hình 1-14: Old Style Serif ………………………………………………………………………………………………. 17
Hình 1-15: Transitional serif …………………………………………………………………………………………… 18
Hình 1-16: Modern serif …………………………………………………………………………………………………. 18
Hình 1-17: Latin serif …………………………………………………………………………………………………….. 19

Hình 1-18: Slab serif ……………………………………………………………………………………………………… 19
Hình 1-19: Sự khác biệt cơ bản giữa chữ có chân và chữ khơng chân ………………………………….. 20
Hình 1-20: Grotesque san srifs ………………………………………………………………………………………… 22
Hình 1-21: Neo – Grotesque sansif ………………………………………………………………………………….. 22
Hình 1-22: Geometric sans ……………………………………………………………………………………………… 23
Hình 1-23: Humanist Sans……………………………………………………………………………………………… 24
Hình 1-24: Glyphic sans …………………………………………………………………………………………………. 24
Hình 1-25: Monospace …………………………………………………………………………………………………… 25
Hình 1-26: Kiểu chữ Script ……………………………………………………………………………………………. 25
Hình 1-27: Các kiểu chữ fantasy decoration ……………………………………………………………………… 26
Hình 1-28: Những kiểu chữ Mimicry ……………………………………………………………………………….. 26
Hình 1-29; Typography trong thiết kế logo ……………………………………………………………………….. 26
Hình 1-30: Typography trong thiết kế poster …………………………………………………………………….. 27
Hình 1-31: Typography trong thiết kế dàn trang ……………………………………………………………….. 27
Hình 1-32: Typography trong quảng cáo, truyền hình ………………………………………………………… 27
Hình 1-33: Typography trong bao bì sản phẩm ………………………………………………………………….. 28
Hình 1-34: Typography trong graffiti ……………………………………………………………………………….. 28
Hình 1-35: Các phơng chữ………………………………………………………………………………………………. 29
Hình 1-36: Những lƣu ý khi kết hợp phơng chữ ……………………………………………………………….. 29
Hình 1-37: Chọn số lƣợng phơng chữ hợp lý trong một bản thiết kế…………………………………….. 30
Hình 1-38: Không nên để khoảng cách giữa các chữ khác nhau…………………………………………… 30
Hình 1-39: Nên để các khoảng cách chữ đều nhau …………………………………………………………….. 31
4

PT

IT

Hình 1-40: Khơng nên dùng những chữ q dầy trong khoảng cách chật hẹp hay quá mảnh trong

khoảng cách rộng …………………………………………………………………………………………………………… 31
Hình 1-41: Sự khác nhau giữa chữ hoa và chữ thƣờng ……………………………………………………….. 31
Hình 2-1: Phơng chữ tạo cảm giác cổ điển và truyền thống…………………………………………………. 33
Hình 2-2: Phơng chữ tạo cho ngƣời xem cảm giác hiện đại và hợp thời trang ……………………….. 34
Hình 2-3: Phơng chữ thanh lịch và dễ hiểu ……………………………………………………………………….. 34
Hình 2-4: Phơng chữ thân thiện và dễ gần ………………………………………………………………………… 35
Hình 2-5: Phơng chữ tạo cảm giác vui vẻ và tình cảm ………………………………………………………… 35
Hình 2-6: Logo sử dụng bằng chữ ……………………………………………………………………………………. 36
Hình 2-7: Logo sử dụng kết hợp với hình …………………………………………………………………………. 36
Hình 2-8: Logo sử dụng chữ cách điệu …………………………………………………………………………….. 36
Hình 2-9: Logo sử dụng chữ cách điệu …………………………………………………………………………….. 37
Hình 2-10: Poster sử dụng chữ ………………………………………………………………………………………… 37
Hình 2-11: Typography kết hợp với hình trong poster………………………………………………………… 38
Hình 2-12: Poster sử dụng typography cách điệu……………………………………………………………….. 38
Hình 2-13: Typography trong nhận diện thƣơng hiệu …………………………………………………………. 39
Hình 2-14: Typography trong nhận diện thƣơng hiệu …………………………………………………………. 40
Hình 2-15: Typography trong nhận diện thƣơng hiệu …………………………………………………………. 40
Hình 2-16: Typography trong nhận diện thƣơng hiệu …………………………………………………………. 40
Hình 2-17: Typography trong nhận diện thƣơng hiệu …………………………………………………………. 41
Hình 2-18: Phác thảo nét ………………………………………………………………………………………………… 41
Hình 2-19: Phác thảo đậm nhạt ……………………………………………………………………………………….. 42
Hình 2-20: Phác thảo màu ………………………………………………………………………………………………. 42
Hình 2-21: Bố cục cân bằng đối xứng ………………………………………………………………………………. 43
Hình 2-22: Bố cục cân bằng bất đối xứng …………………………………………………………………………. 43
Hình 2-23: Tƣơng phản về kích thƣớc ……………………………………………………………………………… 44
Hình 2-24: Tƣơng phản về nặng nhẹ ………………………………………………………………………………… 45
Hình 2-25: Vị trí phá cách ………………………………………………………………………………………………. 45
Hình 2-26:Tƣơng phản …………………………………………………………………………………………………… 45
Hình 2-27: Các cặp màu khi đi cùng với nhau sẽ nổi bật …………………………………………………….. 46
Hình 2-28: Sự tƣơng đồng trong thiết kế typography trong ấn phẩm báo chí …………………………. 46

Hình 2-29: Thiết kế phá cách ………………………………………………………………………………………….. 47
Hình 2-30: Thiết kế phá cách ………………………………………………………………………………………….. 47
Hình 2-31: Typography trong ấn phẩm báo chí …………………………………………………………………. 48
Hình 2-32: Typography trong ấn phẩm báo chí …………………………………………………………………. 48
Hình 2-33: Typography trong ấn phẩm báo chí …………………………………………………………………. 49
Hình 2-34: Typography trong ấn phẩm báo chí …………………………………………………………………. 49
Hình 2-35: typography trong ấn phẩm báo chí …………………………………………………………………… 50
Hình 2-36: typography trong ấn phẩm báo chí …………………………………………………………………… 50
Hình 2-37: Phác thảo nét ………………………………………………………………………………………………… 51
Hình 2-38: Phác thảo đậm nhạt ……………………………………………………………………………………….. 51
Hình 2-39: Phác thảo màu ………………………………………………………………………………………………. 52
5

PT

IT

Hình 2-40: Sử dụng typography trong quảng cáo, truyền hình …………………………………………….. 53
Hình 2-41: Sử dụng typography kết hợp với hình ảnh ………………………………………………………… 53
Hình 2-42: Sự kết hợp Typography với âm thanh tạo ra một sản phẩm tình tế và hiện đại – nguồn
https://www.youtube.com/watch?v=VpZmIiIXuZ0 …………………………………………………………… 54
Hình 2-43: kết hợp phơng chữ mạnh mẽ trên nền nhạc rock
https://www.youtube.com/watch?v=rKotOuwC0qc …………………………………………………………… 54
Hình 2-44: Sự co và dãn của chuyển động ………………………………………………………………………… 55
Hình 2-45: Sự chuyển hóa của chuyển động ……………………………………………………………………… 55
Hình 2-46: Sự ảnh hƣởng của chuyển động chính tạo ra chuyển động phụ ……………………………. 56
Hình 2-47: Quảng cáo bằng nghệ thuật typography của McDonald’s …………………………………… 56
Hình 2-48: Sử dụng typography trong quảng cáo của Toyota ……………………………………………… 57
Hình 2-49: Sử dụng typography trong quảng cáo của Burger King ………………………………………. 57

Hình 2-50: Sử dụng typography quảng cáo đầu DVD của panasonic ……………………………………. 58
Hình 2-51: sử dụng typography trong quảng cáo của MTV…………………………………………………. 58
Hình 2-52: Vẽ storyboard ……………………………………………………………………………………………….. 59
Hình 2-53: Thiết kế typography tại vị trí gần trung tâm ……………………………………………………… 60
Hình 2-54: Thiết kế bao bì sản phẩm với phần typography từ trái qua phải …………………………… 61
Hình 2-55: thiết kế typography từ trên xuống dƣới trên bao bì sản phẩm ……………………………… 61
Hình 2-56: Tính thống nhất của typography trên bao bì sản phẩm khác nhau trong cùng một
thƣơng hiệu …………………………………………………………………………………………………………………… 62
Hình 2-57: Thiết kế của hãng mật ong Bzzzz ……………………………………………………………………. 62
Hình 2-58: Thiết kế của Adams & Harlow………………………………………………………………………… 63
Hình 2-59: Nhãn hiệu rƣơụ với thiết kế độc đáo ……………………………………………………………….. 63
Hình 2-60: Thiết kế typography cho mì ống ……………………………………………………………………… 64
Hình 2-61: Thiết kế của Peter Gregson …………………………………………………………………………….. 64
Hình 2-62: Thiết kế bao bì sản phẩm của Fizzy Lizzy ………………………………………………………… 65
Hình 2-63: thiết kế typography hình khối …………………………………………………………………………. 65
Hình 2-64: Nhãn hiệu thiết kế tùy chọn ……………………………………………………………………………. 66
Hình 2-65: typography trong graffiti ………………………………………………………………………………… 67
Hình 2-66: Typography trong graffiti ……………………………………………………………………………….. 67
Hình 2-67: Typography trong graffiti ……………………………………………………………………………….. 68
Hình 2-68: Typography trong graffiti ……………………………………………………………………………….. 68
Hình 2-69: typography trong graffiti ………………………………………………………………………………… 69
Hình 2-70: typography trong graffiti ………………………………………………………………………………… 70
Hình 2-71: Typography trong graffiti ……………………………………………………………………………….. 70
Hình 2-72: Typography trong graffiti ……………………………………………………………………………….. 71
Hình 2-73: Typography và graffiti …………………………………………………………………………………… 72
Hình 2-74 Phơng chữ Urban Decay …………………………………………………………………………………. 72
Hình 2-75: Phơng chữ London Graffiti …………………………………………………………………………….. 73
Hình 2-76: Phơng chữ PW Graffiti…………………………………………………………………………………… 73
Hình 2-77: Phơng chữ Sprite Graffiti ……………………………………………………………………………….. 74
Hình 2-78: Phơng chữ Wassimo Graffiti …………………………………………………………………………… 74

6

PT

IT

Hình 2-79: Phơng chữ Fozzie Got A Posse Typeface …………………………………………………………. 75
Hình 2-80: Phơng chữ Misdemeanour………………………………………………………………………………. 75
Hình 2-81: Phơng chữ Murderer ……………………………………………………………………………………… 76
Hình 2-82: Phơng chữ Brooklyn ……………………………………………………………………………………… 76
Hình 2-83: Phơng chữ Stylin ‘BRK ………………………………………………………………………………….. 77
Hình 2-84: Phơng chữDripping Marker ……………………………………………………………………………. 77
Hình 2-85: Phơng chữ Maelstrom ……………………………………………………………………………………. 78
Hình 2-86: Phơng chữ Juice ……………………………………………………………………………………………. 78
Hình 2-87: Phơng chữ Writer …………………………………………………………………………………………. 79
Hình 2-88: Phơng chữ Amsterdam Graffiti ……………………………………………………………………….. 80
Hình 2-89: Phơng chữ El & Khối chữ ………………………………………………………………………………. 80
Hình 2-90: Phơng chữ Urban Jungle ………………………………………………………………………………… 80
Hình 2-91: Phơng chữ Ghang ………………………………………………………………………………………….. 81
Hình 2-92: Phơng chữ Nosegrind …………………………………………………………………………………….. 81
Hình 2-93: Phơng chữ Pricks…………………………………………………………………………………………… 82
Hình 2-94: Phơng chữ Font Graffiti …………………………………………………………………………………. 82
Hình 2-95: Phơng chữ Degrassi……………………………………………………………………………………….. 83
Hình 2-96: Phơng chữ Brock Vandalo ……………………………………………………………………………… 83
Hình 2-97: Phơng chữ Inner City …………………………………………………………………………………….. 84
Hình 2-98: Phơng chữ Graffonti ……………………………………………………………………………………… 84
Hình 2-99: Phơng chữ Graffogie ……………………………………………………………………………………… 85
Hình 2-100: Phơng chữ Zit Graffiti ………………………………………………………………………………….. 85
Hình 2-101: Phác họa kiểu chữ ……………………………………………………………………………………….. 86

Hình 2-102: Phủ màu nền ……………………………………………………………………………………………….. 86
Hình 2-103: Phối màu ……………………………………………………………………………………………………. 87
Hình 2-104: Đi lại nét …………………………………………………………………………………………………….. 87
Hình 2-105: Tạo kiểu ……………………………………………………………………………………………………… 88
Hình 2-106: Viền nét đậm ………………………………………………………………………………………………. 88
Hình 2-107: Diễn tả ánh sáng chói …………………………………………………………………………………… 89
Hình 3-1: Hình ảnh minh họa cho bài tập thiết kế typography trong nhận diện thƣơng hiệu ……. 90
Hình 3-2: Ảnh minh họa cho bài tập thiết kế typography trong nhận diện thƣơng hiệu …………… 91
Hình 3-3: Ảnh minh họa cho bài thiết kế typography trong ấn phẩm báo chí ………………………… 91
Hình 3-4: Ảnh minh họa cho thiết kế typography trong ấn phẩm báo chí ……………………………… 92
Hình 3-5: Hình minh họa cho bài làm thiết kế typography trong quảng cáo, truyền hình ………… 92
Hình 3-6: Ảnh minh họa cho bài tập thiết kế typography trong quảng cáo, truyền hình ………….. 93
Hình 3-7: Ảnh minh họa cho bài làm thiết kế typography trong bao bì sản phẩm…………………… 94
Hình 3-8: Hình ảnh minh họa bài tập thiết kế typography trong bao bì sản phẩm…………………… 95
Hình 3-9: Ảnh minh họa cho bài thiết kế typography trong graffiti………………………………………. 96

7

CHƢƠNG 1.

TỔNG QUAN VỀ TYPOGRAPHY

1.1.Khái niệm typography
1.1.1. Khái niệm typography

PT

IT

Typography (đƣợc dịch từ tiếng Hy Lạp “τύπος” có nghĩa là “hình thức” và “γράφειν” có nghĩa là
“để viết”) là nghệ thuật và kỹ thuật của việc sắp xếp các ký tự để làm cho ngôn ngữ văn bản hấp
dẫn nhất. Việc bố trí này liên quan đến việc lựa chọn kiểu chữ, cỡ chữ, độ dài dòng, khoảng cách
dòng và thiết kế kiểu chữ mới … Thiết kế kiểu chữ là một nghề có liên quan chặt chẽ, đơi khi
đƣợc coi là một phần của cuộc sống. Trƣớc đây hầu hết thợ sắp chữ in không thiết kế kiểu chữ,
và một số nhà thiết kế kiểu chữ lại không tự coi mình là thợ sắp chữ in. Trong thời hiện đại,
không cần đến ngƣời sắp chữ, nhƣng vẫn luôn cần đến nhà thiết kế mẫu chữ. Vì trên thực tế kiểu
chữ đã đƣợc đƣa vào cuộc sống hàng ngày với nhiều cách khác nhau, từ bộ phim, truyền hình và
chƣơng trình phát sóng trực tuyến để thêm cảm xúc để truyền thơng đến những poster quảng cáo,
hay trang trí đƣờng phố…

Hình 1-1: Khái niệm về typography
Typography đƣợc thực hiện bởi thợ sắp chữ, sắp chữ in, thiết kế đồ họa, chỉ đạo nghệ thuật, nghệ
sĩ manga, hoạ sĩ truyện tranh, các nghệ sĩ graffiti, nhân viên văn phòng, và tất cả mọi ngƣời làm
công việc sắp xếp kiểu chữ cho một sản phẩm nào đó. Cho đến khi các đại kỹ thuật số, sắp xếp và
thiết kế kiểu chữ là một nghề nghiệp chun mơn thì cơng việc của tất cả mọi ngƣời trở nên dễ
dàng. Số hóa mở ra kiểu chữ cho các thế hệ mới của các nhà thiết kế trực quan và đặt ngƣời sử
8

dụng. Và David Jury, Trƣởng phòng thiết kế đồ họa tại Viện Colchester ở Anh, nói rằng ” Bây
giờ typography là tất cả và mọi ngƣời khơng có gì.”

PT

IT

1.1.2. Cấu tạo của con chữ
Để có thể thể thiết kế đƣợc typography, ngƣời học cần biết đến cấu tạo của con chữ. Sau đây tác
giả xin giới thiệu cấu tạo của con chữ:

Hình 1-2: Bảng cấu tạo con chữ

Phụ lục hình 1-2:

1, Khoảng cách của từng con chữ đơn lẻ với nhau hay còn gọi là Kerning. Tổng hợp khoảng cách
của từng con chữ đơn lẻ trong một dịng thì lại gọi là Tracking. Khoảng cách giữa các dịng thì
gọi là Leading.
2, Chiều rộng của một con chữ.
3, Giới hạn chiều cao nhất của con chữ có thể tạo ra (ví dụ chữ: h, t, k, l…)
4, Giới hạn chiều cao của những chữ thƣờng (ví dụ chữ: a, o, r,n…)
5, Đƣờng gốc của con chữ
6, Giới hạn thấp nhất của các con chữ có thể tạo ra (ví dụ nhƣ: g, y,p…)
7, Chân chữ ( đối với chữ có chân – Serf )
8, Là phần giáng xuống (hạ xuống) của những con chữ ở phần dƣới của đƣờng gốc (ví dụ:
g,y,p…).
9

9, Phần kết thúc của con chữ ( không đƣợc nhầm lẫn với chân chữ).
10, Là phần chữ ở bên trên đƣờng giới hạn chiều cao của chữ thƣờng (số 4 trong bảng phụ lục)
chỉ có trong các chữ: k, l, h…

PT

IT

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của typography
Typography có ngn gốc từ việc sử dụng ký tự để làm con dấu và tiền tệ trong thời cổ đại.
Typography cịn đƣợc biết đến từ những khoảng cách khơng đồng đều của các nét gạch, ký tự

trên tem thƣ của Mesopotamia Uruk và Larsa, có niên đại từ thiên niên kỷ thứ 2 trƣớc Cơng
ngun, có thể có đƣợc bằng chứng về loại nơi tái sử dụng các ký tự giống hệt nhau đã đƣợc áp
dụng ký tự này để tạo ra các văn bản khác. Ngoài ra lịch sử hình thành typography con phải nhắc
đến con dấu Cylinder Babylon đƣợc sử dụng để tạo ra một ấn tƣợng trên một bề mặt bằng cách
lăn dấu trên đất sét ƣớt. Typography cũng đã đƣợc biết đến qua Phaistos Disc – một nhóm trong
Minoan bí ẩn từ Crete, Hy Lạp. Giữa năm 1850 và 1600 trƣớc Công Nguyên, typography đã
đƣợc đề xuất rằng chữ khắc ống dẫn La Mã đƣợc tạo ra bằng cách in rời từng chữ, nhƣng thợ in
Đức Herbert Brekle gần đây đã bác bỏ quan điểm này.

Hình 1-3: Con dấu Cylinder Babylon
Các tiêu chí thiết yếu của typography đã đƣợc đáp ứng bởi các hiện vật thời Trung Cổ nhƣ in
những dòng chữ Latin Pruefening Abbey từ năm 1119 đã đƣợc tạo ra bởi các kỹ thuật tƣơng tự
nhƣ đĩa Phaistos, Các altarpiece bạc của tộc trƣởng Pellegrinus II (1195-1204) tại nhà thờ chính
tịa của Cividale đƣợc in dƣới hình thức thƣ cá nhân. Các kỹ thuật in ấn cùng rõ ràng có thể đƣợc
tìm thấy trong các Reliquaries Byzantine (Vật dụng của tôn giáo) thế kỷ 12.
Typography với loại chữ rời đƣợc phát minh ở Trung Quốc từ thế kỷ 11 bởi Bi Sheng (9901051), dƣới thời nhà Tống. Hệ thống kiểu chữ rời của ông đã đƣợc sản xuất từ vật liệu gốm, và
các loại đất sét in, nó đƣợc tiếp tục duy trì cho đến khi nhà Thanh lên ngôi. Wang Zhen là một
trong những ngƣời tiên phong của loại hình chữ rời bằng gỗ. Mặc dù các loại gỗ đã bền hơn dƣới
10

sự khắc nghiệt của việc sử lý nhƣng việc in ấn lặp đi lặp lại đã khiến cho bản khắc bị hƣ hại, và
chỉ có thể đƣợc thay thế bằng miếng khắc mới.

PT

IT

Bản khắc kim loại Loại lần đầu tiên đƣợc phát minh tại Hàn Quốc trong triều đại Goryeo khoảng
năm 1230 . Hua Sui đã giới thiệu loại đồng in sang Trung Quốc trong năm 1490. Các hình thức

do ngƣời Hàn Quốc tạo ra bản khắc kim loại đã đƣợc mô tả bởi các học giả ngƣời Pháp HenriJean Martin là “cực kỳ giống với phát minh của Gutenberg” (Gutenberg – nhà phát minh dấu nổi
tiếng của Đức). Sau đó bản khắc kim loại rời đƣợc lan tới châu Âu từ cuối thế kỷ 14 và đầu thế
kỷ 15.

Hình 1-4: Các bài giảng chọn lọc của các Phật hữu và thiền sƣ, quyển sách in bằng máy in kim
loại đƣợc biết đến sớm nhất vào năm 1377. Thƣ viện quốc gia Paris.
Kiểu chữ rời hiện đại, cùng với sự phát triển các máy in cơ khí, thƣờng đƣợc giao cho các thợ
kim hoàn Johannes Gutenberg đảm nhiệm. Mẫu chữ của ông đƣợc làm từ một hợp kim phù hợp
với nhiều mục đích in khác nhau, và hợp kim đó vẫn đƣợc sử dụng ngày hôm nay. Gutenberg
phát triển kỹ thuật chuyên dùng cho đúc và kết hợp các bản sao giá rẻ của bản dập thƣ với số
lƣợng lớn bắt buộc phải in nhiều bản sao của văn bản. Bƣớc đột phá kỹ thuật này là công cụ bắt
đầu cuộc Cách mạng in ấn và in ấn đầu tiên của thế giới cuốn sách (với các kiểu chữ rời)
Gutenberg Bible (các ấn bản của Kinh Thánh (phiên bản Vulgate) hoàn thành bởi Johannes
Gutenberg ở khoảng 1455 ở Mainz, Đức. Đây là cuốn sách hồn chỉnh đầu tiên cịn tồn tại ở
phƣơng Tây và cũng là sớm nhất để đƣợc in từ loại chữ di chuyển đƣợc..).

11

PT

IT

Hình 1-5: Bảng mẫu chữ rời của Gutenberg

Hình 1-6: Kinh Thánh (phiên bản Vulgate) hoàn thành bởi Johannes
Gutenberg ở khoảng 1455 ở Mainz, Đức
Cơng nghệ máy tính là cuộc cách mạng cho typography trong thế kỷ 20. Máy
tính cá nhân trong những năm 1980 nhƣ Macintosh cho phép ngƣời thiết kế để
tạo ra các loại kỹ thuật số sử dụng các phần mềm thƣơng mại thiết kế đồ họa.

Công nghệ kỹ thuật số cũng cho phép các nhà thiết kế để tạo ra những kiểu
chữ thử nghiệm nhiều hơn, cùng với các phông chữ thực tế của kiểu chữ
truyền thống. Thiết kế kiểu chữ có thể đƣợc tạo ra nhanh hơn với công nghệ
mới, và cho các chức năng cụ thể hơn. Chi phí cho việc phát triển các kiểu chữ đã đƣợc giảm
đáng kể, trở thành phổ biến rộng rãi đến công chúng. Sự thay đổi đã đƣợc gọi là “dân chủ hóa của
loại” và đã đƣợc các nhà thiết kế mới thêm nhiều cơ hội để vào lĩnh vực này.
12

PT

IT

Các thiết kế về typography đã đƣợc phát triển cùng với hệ thống sắp chữ ngày càng đa dạng. Mặc
dù các mẫu chữ đã phát triển đáng kể nhƣng chủ yếu có xu hƣớng tách liền với truyền thống.
Điều này là bởi vì mức độ dễ đọc là tối quan trọng, và vì vậy các loại có thể đọc đƣợc hầu hết
thƣờng đƣợc giữ lại. Ngoài ra, sự phát triển của kiểu chữ đƣợc gắn bó chặt chẽ gắn bó với chữ
thiết kế bằng tay và các hình thức nghệ thuật liên quan, đặc biệt là phong cách chính thức, trong
đó phát triển mạnh trong thế kỷ trƣớc là mẫu chữ.

Hình 1-7: Bảng chữ Blackletter hay Gothic thiết kế bằng tay

Trong giai đoạn in ấn còn non trẻ của châu Âu , các loại kiểu chữ (Blackletter hay Gothic) đƣợc
thiết kế theo phong cách bắt chƣớc các thiết kế bằng tay (chữ phổ biến của các thầy thông giáo).
Ban đầu, loại này rất khó đọc, bởi vì mỗi lá thƣ đƣợc đặt ở vị trí riêng và thực hiện để phù hợp
với vào các không gian đƣợc phân bổ chặt chẽ. Các nghệ thuật viết bản thảo, mà nguồn gốc là ở
Hy Lạp và La Mã đạt tới đỉnh của nó trong các bản thảo chiếu sáng của thời Trung Cổ. Các loại
kim loại tạo ra sự đặc biệt là thay đổi phong cách, làm cho nó “sắc nét và không khoan nhƣợng”,
và cũng mang về những”tiêu chuẩn mới của các thành phần chữ”.
Trong suốt thời kỳ Phục hƣng, công đầu thuộc về Claude Garamond cho việc áp dụng các kiểu

chữ Roman ở Pháp, thay thế Gothic (Blackletter) phông chữ. Loại Roman cũng đƣợc dựa trên
phong cách thiết kế chữ bằng tay.
Phát triển các kiểu chữ Roman có thể đƣợc dựa trên chữ khắc trên đá Hy Lạp. Mặc dù chữ khắc
trên đá Hy Lạp khơng phải là ví dụ của typography. Có hai phong cách của kiểu chữ Roman:.
phong cách cũ, và hiện đại.

13

Đến thế kỷ XX, máy tính tạo ra các kiểu thiết kế thành một quá trình khá đơn giản. Điều này đã
cho phép số lƣợng phong cách loại để sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân, cũng nhƣ bây giờ có
hàng ngàn phơng chữ có sẵn.

IT

Hình 1-8: Claude Garamond và mẫu chữ Roman

PT

Trong thời gian này mẫu chữ thực nghiệm đƣợc ra đời. Mẫu chữ thực nghiệm đƣợc định nghĩa
nhƣ là cách tiếp cận độc đáo và nghệ thuật hơn. Francis Picabia là ngƣời tiên phong của chủ
nghĩa Dada trong thế kỷ 20 đầu. (Dada hoặc Dadaism là một phong trào văn hóa bắt đầu từ
Zurich, Thụy sĩ, trong thời kì thế chiến Ivà đạt đỉnh trong giai đoạn 1916-1922. Phong trào này
chủ yếu liên quan đến nghệ thuật thị giác, văn học, thơ ca, tuyên ngôn nghệ thuật, lí thuyết nghệ
thuật, sân khấu, thiết kế đồ họa, và tập trung vào chính trị chống chiến tranh thơng qua việc loại
bỏ các tiêu chuẩn hiện hành trong nghệ thuật bằng các cơng trình văn hố chống nghệ thuật. Mục
đích của nó là để chế giễu những thứ mà những thành viên của phong trào này xem là vô nghĩa
về thế giới hiện đại. Ngoài phản chiến ra, dada cũng có tính chất chống tƣ sản và chủ nghĩa vơ
chính phủ). David Carson thƣờng đƣợc gắn liền với phong trào này, đặc biệt là đối với cơng việc
của mình trên tạp chí Ray Gun

trong những năm 1990. Tác
phẩm của ơng gây ra sự tức
giận trong cộng đồng thiết kế
do ông đã bỏ qua các tiêu
chuẩn về thực hành sắp chữ,
bố trí bố cục chữ và thiết kế
mẫu chữ.
Hình 1-9 David Carson mẫu
chữ của tạp chí Ray Gun đƣợc
thiết kế những năm 90

14

Mẫu chữ thực nghiệm chú trọng vào giao tiếp cảm xúc, chứ khơng phải là trên mức độ dễ đọc.

PT

IT

Có lẽ nhờ David Carson mà typography ngày nay mới trở thành một lĩnh vực đƣợc coi là nghệ
thuật và đã tạo ra nhiều hƣớng đi mới cho nghệ thuật đồ họa chữ.

Hình 1-10: Những thiết kế typography hiện đại của David Carson
1.3. Phân loại typography
1.3.1. Phân loại typography
1.3.1.1. Khái niệm typeface và font

Typeface

Typeface là một hệ thống bao gồm các kiểu chữ, là một bộ các chữ cái có cùng điểm chung trong
thiết kế. Nói cách khác, mỗi typoface là tập hợp các ký tƣợng, mỗi ký tƣợng đại diện cho một chữ
cái, số, dấu câu và các biểu tƣợng khác. Với mỗi một kiểu chữ khác nhau là một typeface riêng
biệt. ví dụ nhƣ Arial hay Gill San…

15

IT

Hình 1-11: Typeface Arial

Hình 1-12: Typeface Adobe Caslon Pro

PT

Khi nhìn lƣớt qua, chúng ta thấy các kiểu chữ na ná giống nhau, nhƣng trên thực tế tuyệt
đối khơng có typefeca giống nhau. Ở mỗi một typeface sẽ có một nét khác biệt, chỉ là
chúng ta chƣa nghiên cứu về chúng nên bị lầm tƣởng.
Font
Một sự nhầm lẫn đối với đại đa số là nhầm lẫn giữa font và typeface. Hiểu một cách nơm
na nhất thì typeface có phạm vi lớn hơn font.
Cụ thể nhƣ hình 1 -13 : ta có rất nhiều typeface ví dụ nhƣ : Arial, Adobe Caslon Pro…
Và từ Arial ta có font Arial cỡ chữ 14, Arial cỡ chữ 12. Arial in nghiêng…

Hình 1-13: Sự khác biệt giữa Typeface và font
16

Nhƣ vậy ta thấy : font là một bộ chữ cái thuộc typeface với kích thƣớc và định dạng xác định.
Tuy vậy ngày nay do máy tính ngày càng hiện đại thì font chỉ cịn đƣợc định nghĩa bằng font là
một bộ chữ cái thuộc typeface với định dạng xác định. Bởi kích thƣớc của chữ có thể kéo to và
thu nhỏ đƣợc ở trong thiết kế.
1.3.1.2.Chữ có chân – Serifs
Chữ có chân đƣợc bắt đầu từ chữ viết của thời kỳ La Mã với Roman và thời kỳ Phục hƣng. Chữ
có chân xuất hiện sớm nhất vào khoảng thế kỷ thứ XV tại Đức Và Ý.
Cấu tạo của chữ khơng chân đặc biệt ở chỗ có một nét đƣợc thêm vào phần bắt đầu hoặc phần
cuối trong nét chính của một chữ. Trong bảng chữ cái alphabet, serifs thƣờng xuất hiện ở nét kết
thúc, tạo thành các điểm dừng một phía hoặc hai phía (Nghĩa là đối với chữ L thì gọi là một phía,
cịn chữ T là hai phía).

Old Style Serif

IT

Có rất nhiều mơ tả dành cho serifs, đặc biệt khi chúng đã phát triển theo kiểu dáng Roman. Nó
có thể khơng chỉ là một phía hoặc hai phía, mà cịn dài hay ngắn, mỏng hay dày, đột ngột hay
mềm mại, đứng hay ngang hay nghiêng, thon, tam giác…Trong kiểu blackletter chúng thƣờng có
hình dạng kim cƣơng, và trong một số kiểu script nhƣ Tekton, nó hầu nhƣ là nét vịng. Kiểu chữ
khơng chân này đƣợc thay đổi theo thời gian nhƣ sau:

PT

Thông dụng từ cuối thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVIII. Thiết kế kiểu chữ này dựa trên những yếu
tố nghiêm ngặt về nét, có sự tƣơng phản cao.

Hình 1-14: Old Style Serif

Qua thời gian các trục có xu hƣớng thẳng đứng dần, độ tƣơng phản càng cao, các chân trở nên
sắc nét. Tất cả những biến đổi này chủ yếu là do quá trình tạo ra một khuông chữ kim loại. Dựa
vào thời gian và địa điểm của những kiểu chữ ban đầu, các chữ old style serif đƣợc chia làm
nhiều nhóm: Venetian (cuối thế kỷ XV), French (thế kỷ XVI), Dutch (XVII), English (XVII), Old
styles và các phiên bản biến thể đều bắt nguồn từ những Old Style truyền thống.

17

Transitional serif

IT

Mặt chữ này xuất hiện vào đầu và giữa thế kỷ XVII. Kiểu chữ này là sự kết hợp những tính năng
của Old Style dựa trên nét tạo bởi độ rộng của ngòi bút và những yếu tố mới dựa trên những kỹ
thuật đúc chữ. Baroque Serif là biến thể bắt nguồn từ những Trasitional truyền thống. ITC New
Baskerville là tên tuổi lớn nhất đại diện cho nhóm này.

Modern Serif

PT

Hình 1-15: Transitional serif

Kiểu chữ xuất hiện cùng với sự phát triển của kỹ thuật khắc chữ kim loại vào cuối thế kỷ XVIII,
đầu thế kỷ XIX. Kiểu chữ này có sự tƣơng phản mạnh, độ rộng của các chữ lớn. Serif dài và
mỏng, trục của chữ gần nhƣ đứng. Dựa trên những hình dạng chân, kiểu chữ Modern Serif chia ra
làm các nhóm: Tân cổ điển hiện đại (neoclassical modern), Scotch Modern và các kiểu chữ bắt
nguồn từ kiểu Modern truyền thống. Nhóm này có thể nhắc tới Bodoni và Didona.

Hình 1-16: Modern serif
18

Latin Serif

Hình 1-17: Latin serif

Slab Serif

IT

Mặt chữ có những chân hình tam giác, đơi khi là vng. Ban đầu chúng đƣợc thiết kế tại Anh
trong nửa đầu thế kỷ XIX. Một số phông thuộc loại này là: ITC Charter, Quant Antiqua…

PT

Những mặt chữ đầu tiên của nhóm này đƣợc tạo ra ở Anh vào khoảng đầu thế kỷ XIX. Đặc điểm
chữ này có chân hình khối gần giống hình chữ nhật, với các nét gần nhƣ bằng nhau, khoảng cách
giữa giới hạn trên của chữ thƣờng và đƣờng chân gốc rất lớn.
Thiết kế có sự tƣơng phản và có độ rộng ngang nhau, Slab Serifs chia ra các nhóm: Egyptian,
Geometric, Humanist và Clarendon. Đơi khi những loại có sự tƣơng phản đảo (italian) đƣợc đứng
thành nhóm riêng biệt.

Hình 1-18: Slab serif
19

1.3.1.3. Chữ không chân – San serif
Nhƣ mục 1.3.1.2. đã giới thiệu về kiểu chữ có chân. Ở mục này, trƣớc khi chuyển sang nội dung

chi tiết cho kiểu chữ không chân, tác giả xin nêu ra sự khác biệt cơ bản giữa hai kiểu chữ này để
ngƣời học dễ dàng nhớ đƣợc sự khác biệt cũng nhƣ biết dứng dụng linh hoạt trong thiết kế:

IT

Hình 1-19: Sự khác biệt cơ bản giữa chữ có chân và chữ khơng chân

PT

Trên hình 1 -19 ta thấy điểm đánh dấu màu đỏ, đó là điểm khác biệt của 2 loại chữ này. Serif là
loại chữ mà ở phần kết thúc mỗi chữ cái có một nét nhỏ kết thúc thừa ra (nét đó đƣợc gọi là chân
của chữ) Serif có nhiều loại, có thể chân 2 bên , loại chân 1 bên trái hoặc phải. Còn San Serif là
loại chữ phần kết thúc của mỗi chữ gọn với khn chữ, nhƣ hình minh họa.
Đối với các tác phẩm typography không quy ƣớc rằng chỉ đƣợc phép sử dụng một loại chữ Serif
hay San Serif trong toàn bộ tác phẩm, nhƣng trong các tác phẩm, thƣờng các typographer chỉ sử
dụng 1 trong 2 loại chữ trên cho tồn bộ tác phẩm của mình. Bởi lẽ mỗi loại chữ sẽ quy định một
ý nghĩa riêng và cảm giác khác nhau cho ngƣời đọc, cũng nhƣ ngƣời xem.Việc kết hợp 2 kiểu
chữ trên, tuy chỉ là một nét nhỏ nhƣng có ảnh hƣởng lớn đến cảm giác khi nhìn vào tác phẩm.
Nếu tác phẩm chỉ viết bởi 1 trong 2 loại chữ trên ta có đƣợc sự thống nhất cho tổng thể, về nội
dung cũng nhƣ về hình thức, nhƣng nếu có sự xuất hiện của 2 loại chữ cùng lúc, ta sẽ cảm thấy
ngay sự “khó chịu” khi nhìn tác phẩm, mà đơi khi một sự ảnh hƣởng nhỏ cũng làm hỏng tác
phẩm trong mắt ngƣời xem.
Đối với Serif : Thƣờng giúp ngƣời đọc dễ đọc và nhìn bắt mắt hơn nếu bài viết là dịng cỡ chữ
nhỏ. Nếu bạn muốn tác phẩm có sự dứt khốt,mạnh mẽ thì sự lựa chọn tốt nhất là Serif. Ví dụ
nhƣ phơng chữ tác giả đang sử dụng là Times New Roman rất đƣợc ƣa chuộng trong các văn bản
bởi sự dễ đọc và dễ nhớ do kết cấu của chữ có độ lên xuống với nhịp điệu đều đặn, giống nhƣ
một bài thơ hay một bài hát có các giai điệu lặp lại.
Đối với San serif : Thƣờng dùng cho các nhan đề, tiêu đề có kích thƣớc lớn, nội dung ngắn, cần
sự chú ý của ngƣời xem và thƣờng đƣợc sử dụng cho các chữ khơng dấu, hay các bài viết tính
chất quan trọng. Bởi San serif tạo ra lực thị giác mạnh và tiêu biểu trong kiểu chữ này là Arial.

20

Dịch từ chữ Latin, sans serif nghĩa là “without serifs – khơng có chân”. Các dạng Sans serif và
slab seriftype (chữ có chân lớn) đƣợc thấy vào khoảng năm 1815 – 1817. Cả hai đều đƣợc nhận
biết bởi những hình dạng chữ đơn giản hơn với những nét gần nhƣ đều nhau, thiếu những dấu
hiệu của sự tƣơng phản, sử dụng các hình dạng hình học (chữ nhật, trịn, ovan…) trong thiết kế.
Những mẫu chữ slab typefaces và sans serifs đầu tiên có xu hƣớng đậm, tỉ lệ chữ gần đều nhau,
dùng để hiển thị chữ khổ lớn, nhƣng sau đó san serif nhanh chóng phát triển rất nhiều kiểu khac
nhau. Cho dù ngày nay, những chữ không chân sớm nhất khơng cịn đƣợc sử dụng nhiều, nhƣng
những gì chúng để lại rất phổ biến. Cái tên Sans serif (những chữ khơng có chân), là cái tên đƣợc
chấp nhận sử dụng.
Với sự tƣơng phản thấp đã khiến sans serif thiếu đi sự liền mạch trong khi đọc nhƣ các chữ có
chân. Chúng tốt cho một câu, ổn với một đoạn (paragraph), nhƣng khó để sử dụng tốt khi dùng
cho chữ trên một cuốn sách. Các thuật ngữ của những chữ sans serif có thể khá phức tạp: về cơ
bản gothic hay grotesque là những cái tên chung cho sans serif.
Mặt chữ sans serifs phổ biến nhất là Helvetica (1951, Miedinger), cho dù bị “bài trừ” bởi nhiều
nhà thiết kế chữ. Nhƣng ngƣợc lại, với cấu trúc của chữ Helvetica giúp nó linh hoạt, dễ phù hợp
với các phơng chữ khác. Những mặt chữ sans serif phổ biến khác gồm Univers (Frutiger, 1952),
Arial (Monotype), Franklin Gothic (M,F. Benton, 1903) và Frutinger (Frutinger, 1975).

PT

IT

Từ phong trào Art Deco (nghệ thuật trang trí) trong những năm 1920 và 1930, những hình dạng
hình học phổ biến đƣợc sử dụng nhƣ là các yếu tố cơ bản cho các thiết kế sans serif. Một số
những mặt chữ khơng hồn tồn thuộc những loại trên. Nhà thiết kế chữ Eric Gill cho ra đời Gill
Sans năm 1982, có chất lƣợng cấu trúc rất tốt, nó có sự tƣơng phản tốt và những thiết kế nhân
văn – tốt hơn rất nhiều khi sử dụng vào chữ phần nội dung so với các kiểu sans serif khác.

Sau đây tác giả xin giới thiệu một số loại kiểu chữ không chân thông dụng:
Grotesque

Kiểu chữ Grotesque đƣợc ra mắt đầu tiên tại Anh vào năm 1816. Những mặt chữ này ít có sự
tƣơng phản giữa các nét, có đƣờng cong lớn hoặc trung bình. Chúng đƣợc nhận biết bởi sự đơn
giản, thƣờng có các thiết kế hình học . Các mặt chữ grotesque đem lại ấn tƣợng của chủ nghĩa
hiện thực, thực hiện nghiêm ngặt, quy tắc. Một số họ chữ chỉ có các dạng nghiêng phải; số khác
có độ nghiêng ít . Một số phơng chữ quen thuộc trong nhóm này có ITC franklin Gothic, News
Gothic, Bell Gothic…

21

IT

Hình 1-20: Grotesque san srifs

PT

Neo-Grotesque

Hình 1-21: Neo – Grotesque sansif

Neo-Grotesque là từ dùng để chỉ những mặt chữ Grotesque xuất hiện sau grotesque. Chúng đƣợc
ra mắt khoảng năm 1950, có nhiều điểm chung với nghệ thuật chữ Thụy Sỹ (Swiss typpography).
Neo-Grotesques thanh lịch và khó nhận biết, vì thế có thể mơ tả sự kín đáo của nó nhƣ một tiêu
chuẩn chung. Chữ Neo – grotesque có độ cong nhỏ, ít tƣơng phản giữa các nét và chiều cao từ
đƣờng gốc đến giới hạn trên của chữ thƣờng lớn. Chúng đƣợc thiết kế nhiều kiểu dáng . Phần chữ
bên trên giời hạn nhƣ chữ h, t, l…cao hơn chiều cao của các chữ hoa. Các chữ nghiên nhiều nhƣ
italic thƣờng khơng có hoặc đƣợc thay thế bởi oblique, ít nghiêng hơn. Độ nghiêng Slope trung

bình. Một số phơng chữ quen thuộc trong nhóm này có Compact, Bastion Kontrast…
Geometric Sans
Geometric Sans –Đƣợc thiết kế dựa trên các dạng hình học đơn giản nhƣ: hình trịn, vng, tam
giác. Các phơng đƣợc ra đời tại Đức trong những năm 1930 dựa trên sự ảnh hƣởng của Bauhaus.
Chúng thƣờng có độ cong lớn, khơng có sự tƣơng phản giữa các nét. Các Geometric Sans sớm
22

PT

IT

hơn có chiều cao x-height nhỏ và tỉ lệ gần với Old Style. Cho đến thế kỷ 20 chúng phát triển
thêm các kiểu mới với x-height lớn. Chỉ những kiểu oblique đƣợc sử dụng (khơng phải italic), độ
nghiêng slope hồn tồn nhỏ. Đơi khi sự xuất hiện của chữ khơng chân giống nhƣ hồn tồn là
các hình vng hay sự kết hợp của các hình chữ và hình trịn kết hợp. Một số phơng chữ quen
thuộc trong nhóm này có ITC Avant Garde Gothic, Din Condensed, Futura, Bank Gothic…

Hình 1-22: Geometric sans
Humanist Sans
Để đa dạng với các kiểu Geometric Sans đƣợc xuất hiện tại Anh những năm 1930. Cấu trúc và tỉ
lệ của chúng đƣợc xây dựng chính xác trên các đặc tính của Old Style. Tại thời điểm đó các chữ
nhƣ vậy thƣờng sử dụng rộng rãi nhƣ là họ hàng của một đại gia đình lớn, chúng đƣợc kết hợp từ
những phân loại khác nhau (ví dụ nhƣ khơng chân và có chân).
Humanist Sans thơng thƣờng có độ cong lớn và có sự tƣơng phản giữa các nét. Nhƣ một quy
luật, chúng đƣợc phân biệt bởi các độ rộng của nét không đều và phần độ mở counter trung bình,
nhƣng cũng có một vài ngoại lệ, đặc biệt cho tỉ lệ hẹp (narrow). Hầu hết các phơng có italic với
độ nghiêng nhỏ và trung bình. Một số phơng chữ quen thuộc trong nhóm này có ITC Flora, PT
Sans Pro, ITC Officina Sans…

23

Hình 1-23: Humanist Sans

PT

IT

Glyphic

Hình 1-24: Glyphic sans
Các mặt chữ là sự kết hợp giữa đặc điểm của Sans và Serif. Các nét kết thúc với ít sự phân biệt
hoặc các chân thon nhỏ. Một số phông chữ quen thuộc trong nhóm này có Cricket, ITC Eras,
Opium New…
1.3.1.4.Các kiểu chữ khác
Monospace
là loại chữ mà độ rộng của các con chữ là bằng nhau, nhìn chúng ta thƣờng có cảm giác trịn
và đều (monospace, lucida… ). Với kiểu dáng nhƣ vậy kiểu chữ này thƣờng đƣợc dùng trong
trang trí và thiết kế đặc biệt, hay dùng để trƣng bày. Kiểu chữ này hay đƣợc dùng làm poster,
tiêu đề phim hoặc sách…

24

IT

Hình 1-25: Monospace

Script

PT

Là dạng chữ nhƣ chữ đƣợc viết tay (Script , Palace Script … ). Các kiểu chữ này khơng thích
hợp sử dụng trong phần thân văn bản, vì nó rối mắt và khó đọc hơn các kiểu chữ serif và sans
serif.

Hình 1-26: Kiểu chữ Script
Fantasy Decoration
Là loại chữ có hình thù đặc biệt ,thƣờng là các hình dạng nhƣ đồ vật, con ngƣời, hoa văn, nhân
vật hoạt hình ,v.v.. (windesign… ). Loại chữ này thƣờng dùng để trang trí, ít dùng trong văn bản.
25

Khái niệm typography ………………………………………………………………………………….. 81.1.2.Cấu tạo của con chữ……………………………………………………………………………………… 91.2.Lịch sử hình thành và phát triển của typography…………………………………………………… 101.3.Phân loại typography ………………………………………………………………………………………… 151.3.1.Phân loại typography ………………………………………………………………………………….. 151.3.2.Ứng dụng của typography trong thiết kế ……………………………………………………….. 261.4.Nguyên tắc chung trong thiết kế typography ………………………………………………………… 28Xác định phong cách của chữ ………………………………………………………………………. 281.4.2.Dễ đọc ………………………………………………………………………………………………………. 291.4.3.Kết hợp các phông chữ ……………………………………………………………………………….. 291.4.5.Khoảng cách các chữ ………………………………………………………………………………….. 301.4.6.Sự hài hòa của chữ ……………………………………………………………………………………… 311.4.7.Đặc điểm chung của các chữ ……………………………………………………………………….. 311.4.8.Thử nghiệm……………………………………………………………………………………………….. 32PTIT1.4.1.CHƢƠNG 2. ỨNG DỤNG TYPOGRAPHY TRONG CÁC LĨNH VỰC THIẾT KẾ TIÊUBIỂU……………………… ……………………………………………………………………………………………. 332.1. Typography trong nhận diện thƣơng hiệu ……………………………………………………………….. 332.1.1. Phƣơng pháp thiết kế typography trong nhận diện thƣơng hiệu …………………………… 332.1.2. Thiết kế typography trong nhận diện thƣơng hiệu ……………………………………………… 412.2. Typography trong ấn phẩm báo chí………………………………………………………………………… 432.2.1. Phƣơng pháp thiết kế typography trong ấn phẩm báo chí …………………………………… 432.2.2. Thiết kế typography trong ấn phẩm báo chí ……………………………………………………… 502.3. Typography trong quảng cáo, truyền hình ………………………………………………………………. 522.3.1. Phƣơng pháp thiết kế typography trong quảng cáo truyền hình …………………………… 522.3.2. Thiết kế typography trong quảng cáo truyền hình ……………………………………………… 592.4. Typography trong bao bì sản phẩm ………………………………………………………………………… 602.4.1. Phƣơng pháp thiết kế typography trong bao bì sản phẩm……………………………………. 602.4.2. Thiết kế typography trong bao bì sản phẩm ……………………………………………………… 652.5. Typography trong graffiti ……………………………………………………………………………………… 662.5.1. Phƣơng pháp thiết kế typography trong graffiti…………………………………………………. 662.5.2. Thiết kế typography trong graffiti …………………………………………………………………… 86CHƢƠNG 3.THIẾT KẾ TYPOGRAPHY …………………………………………………………………….. 903.1. Thực hành thiết kế typography………………………………………………………………………………. 903.1.1. Hƣớng dẫn thiết kế typography ………………………………………………………………………. 903.1.2. Thực hành thiết kế typography ……………………………………………………………………….. 973.2. Phân tích bài tập thiết kế typography ……………………………………………………………………… 973.2.1. Hƣớng dẫn phân tích thiết kế typography…………………………………………………………. 97PTIT3.2.2. Báo cáo phân tích thiết kế typography……………………………………………………………… 97PTITHình 1-1: Khái niệm về typography …………………………………………………………………………………… 8Hình 1-2: Bảng cấu tạo con chữ ………………………………………………………………………………………… 9Hình 1-3: Con dấu Cylinder Babylon ……………………………………………………………………………….. 10Hình 1-4: Các bài giảng chọn lọc của các Phật hữu và thiền sƣ, quyển sách in bằng máy in kimloại đƣợc biết đến sớm nhất vào năm 1377. Thƣ viện quốc gia Paris. …………………………………… 11Hình 1-5: Bảng mẫu chữ rời của Gutenberg …………………………………………………………………….. 12Hình 1-6: Kinh Thánh (phiên bản Vulgate) hoàn thành bởi Johannes Gutenberg ở khoảng 1455 ởMainz, Đức …………………………………………………………………………………………………………………… 12Hình 1-7: Bảng chữ Blackletter hay Gothic thiết kế bằng tay……………………………………………… 13Hình 1-8: Claude Garamond và mẫu chữ Roman ……………………………………………………………… 14Hình 1-9 David Carson mẫu chữ của tạp chí Ray Gun đƣợc thiết kế những năm 90 …………….. 14Hình 1-10: Những thiết kế typography hiện đại của David Carson ………………………………………. 15Hình 1-11: Typeface Arial ………………………………………………………………………………………………. 16Hình 1-12: Typeface Adobe Caslon Pro……………………………………………………………………………. 16Hình 1-13: Sự khác biệt giữa Typeface và font ………………………………………………………………….. 16Hình 1-14: Old Style Serif ………………………………………………………………………………………………. 17Hình 1-15: Transitional serif …………………………………………………………………………………………… 18Hình 1-16: Modern serif …………………………………………………………………………………………………. 18Hình 1-17: Latin serif …………………………………………………………………………………………………….. 19Hình 1-18: Slab serif ……………………………………………………………………………………………………… 19Hình 1-19: Sự khác biệt cơ bản giữa chữ có chân và chữ khơng chân ………………………………….. 20Hình 1-20: Grotesque san srifs ………………………………………………………………………………………… 22Hình 1-21: Neo – Grotesque sansif ………………………………………………………………………………….. 22Hình 1-22: Geometric sans ……………………………………………………………………………………………… 23Hình 1-23: Humanist Sans……………………………………………………………………………………………… 24Hình 1-24: Glyphic sans …………………………………………………………………………………………………. 24Hình 1-25: Monospace …………………………………………………………………………………………………… 25Hình 1-26: Kiểu chữ Script ……………………………………………………………………………………………. 25Hình 1-27: Các kiểu chữ fantasy decoration ……………………………………………………………………… 26Hình 1-28: Những kiểu chữ Mimicry ……………………………………………………………………………….. 26Hình 1-29; Typography trong thiết kế logo ……………………………………………………………………….. 26Hình 1-30: Typography trong thiết kế poster …………………………………………………………………….. 27Hình 1-31: Typography trong thiết kế dàn trang ……………………………………………………………….. 27Hình 1-32: Typography trong quảng cáo, truyền hình ………………………………………………………… 27Hình 1-33: Typography trong bao bì sản phẩm ………………………………………………………………….. 28Hình 1-34: Typography trong graffiti ……………………………………………………………………………….. 28Hình 1-35: Các phơng chữ………………………………………………………………………………………………. 29Hình 1-36: Những lƣu ý khi kết hợp phơng chữ ……………………………………………………………….. 29Hình 1-37: Chọn số lƣợng phơng chữ hợp lý trong một bản thiết kế…………………………………….. 30Hình 1-38: Không nên để khoảng cách giữa các chữ khác nhau…………………………………………… 30Hình 1-39: Nên để các khoảng cách chữ đều nhau …………………………………………………………….. 31PTITHình 1-40: Khơng nên dùng những chữ q dầy trong khoảng cách chật hẹp hay quá mảnh trongkhoảng cách rộng …………………………………………………………………………………………………………… 31Hình 1-41: Sự khác nhau giữa chữ hoa và chữ thƣờng ……………………………………………………….. 31Hình 2-1: Phơng chữ tạo cảm giác cổ điển và truyền thống…………………………………………………. 33Hình 2-2: Phơng chữ tạo cho ngƣời xem cảm giác hiện đại và hợp thời trang ……………………….. 34Hình 2-3: Phơng chữ thanh lịch và dễ hiểu ……………………………………………………………………….. 34Hình 2-4: Phơng chữ thân thiện và dễ gần ………………………………………………………………………… 35Hình 2-5: Phơng chữ tạo cảm giác vui vẻ và tình cảm ………………………………………………………… 35Hình 2-6: Logo sử dụng bằng chữ ……………………………………………………………………………………. 36Hình 2-7: Logo sử dụng kết hợp với hình …………………………………………………………………………. 36Hình 2-8: Logo sử dụng chữ cách điệu …………………………………………………………………………….. 36Hình 2-9: Logo sử dụng chữ cách điệu …………………………………………………………………………….. 37Hình 2-10: Poster sử dụng chữ ………………………………………………………………………………………… 37Hình 2-11: Typography kết hợp với hình trong poster………………………………………………………… 38Hình 2-12: Poster sử dụng typography cách điệu……………………………………………………………….. 38Hình 2-13: Typography trong nhận diện thƣơng hiệu …………………………………………………………. 39Hình 2-14: Typography trong nhận diện thƣơng hiệu …………………………………………………………. 40Hình 2-15: Typography trong nhận diện thƣơng hiệu …………………………………………………………. 40Hình 2-16: Typography trong nhận diện thƣơng hiệu …………………………………………………………. 40Hình 2-17: Typography trong nhận diện thƣơng hiệu …………………………………………………………. 41Hình 2-18: Phác thảo nét ………………………………………………………………………………………………… 41Hình 2-19: Phác thảo đậm nhạt ……………………………………………………………………………………….. 42Hình 2-20: Phác thảo màu ………………………………………………………………………………………………. 42Hình 2-21: Bố cục cân bằng đối xứng ………………………………………………………………………………. 43Hình 2-22: Bố cục cân bằng bất đối xứng …………………………………………………………………………. 43Hình 2-23: Tƣơng phản về kích thƣớc ……………………………………………………………………………… 44Hình 2-24: Tƣơng phản về nặng nhẹ ………………………………………………………………………………… 45Hình 2-25: Vị trí phá cách ………………………………………………………………………………………………. 45Hình 2-26:Tƣơng phản …………………………………………………………………………………………………… 45Hình 2-27: Các cặp màu khi đi cùng với nhau sẽ nổi bật …………………………………………………….. 46Hình 2-28: Sự tƣơng đồng trong thiết kế typography trong ấn phẩm báo chí …………………………. 46Hình 2-29: Thiết kế phá cách ………………………………………………………………………………………….. 47Hình 2-30: Thiết kế phá cách ………………………………………………………………………………………….. 47Hình 2-31: Typography trong ấn phẩm báo chí …………………………………………………………………. 48Hình 2-32: Typography trong ấn phẩm báo chí …………………………………………………………………. 48Hình 2-33: Typography trong ấn phẩm báo chí …………………………………………………………………. 49Hình 2-34: Typography trong ấn phẩm báo chí …………………………………………………………………. 49Hình 2-35: typography trong ấn phẩm báo chí …………………………………………………………………… 50Hình 2-36: typography trong ấn phẩm báo chí …………………………………………………………………… 50Hình 2-37: Phác thảo nét ………………………………………………………………………………………………… 51Hình 2-38: Phác thảo đậm nhạt ……………………………………………………………………………………….. 51Hình 2-39: Phác thảo màu ………………………………………………………………………………………………. 52PTITHình 2-40: Sử dụng typography trong quảng cáo, truyền hình …………………………………………….. 53Hình 2-41: Sử dụng typography kết hợp với hình ảnh ………………………………………………………… 53Hình 2-42: Sự kết hợp Typography với âm thanh tạo ra một sản phẩm tình tế và hiện đại – nguồnhttps://www.youtube.com/watch?v=VpZmIiIXuZ0 …………………………………………………………… 54Hình 2-43: kết hợp phơng chữ mạnh mẽ trên nền nhạc rockhttps://www.youtube.com/watch?v=rKotOuwC0qc …………………………………………………………… 54Hình 2-44: Sự co và dãn của chuyển động ………………………………………………………………………… 55Hình 2-45: Sự chuyển hóa của chuyển động ……………………………………………………………………… 55Hình 2-46: Sự ảnh hƣởng của chuyển động chính tạo ra chuyển động phụ ……………………………. 56Hình 2-47: Quảng cáo bằng nghệ thuật typography của McDonald’s …………………………………… 56Hình 2-48: Sử dụng typography trong quảng cáo của Toyota ……………………………………………… 57Hình 2-49: Sử dụng typography trong quảng cáo của Burger King ………………………………………. 57Hình 2-50: Sử dụng typography quảng cáo đầu DVD của panasonic ……………………………………. 58Hình 2-51: sử dụng typography trong quảng cáo của MTV…………………………………………………. 58Hình 2-52: Vẽ storyboard ……………………………………………………………………………………………….. 59Hình 2-53: Thiết kế typography tại vị trí gần trung tâm ……………………………………………………… 60Hình 2-54: Thiết kế bao bì sản phẩm với phần typography từ trái qua phải …………………………… 61Hình 2-55: thiết kế typography từ trên xuống dƣới trên bao bì sản phẩm ……………………………… 61Hình 2-56: Tính thống nhất của typography trên bao bì sản phẩm khác nhau trong cùng mộtthƣơng hiệu …………………………………………………………………………………………………………………… 62Hình 2-57: Thiết kế của hãng mật ong Bzzzz ……………………………………………………………………. 62Hình 2-58: Thiết kế của Adams & Harlow………………………………………………………………………… 63Hình 2-59: Nhãn hiệu rƣơụ với thiết kế độc đáo ……………………………………………………………….. 63Hình 2-60: Thiết kế typography cho mì ống ……………………………………………………………………… 64Hình 2-61: Thiết kế của Peter Gregson …………………………………………………………………………….. 64Hình 2-62: Thiết kế bao bì sản phẩm của Fizzy Lizzy ………………………………………………………… 65Hình 2-63: thiết kế typography hình khối …………………………………………………………………………. 65Hình 2-64: Nhãn hiệu thiết kế tùy chọn ……………………………………………………………………………. 66Hình 2-65: typography trong graffiti ………………………………………………………………………………… 67Hình 2-66: Typography trong graffiti ……………………………………………………………………………….. 67Hình 2-67: Typography trong graffiti ……………………………………………………………………………….. 68Hình 2-68: Typography trong graffiti ……………………………………………………………………………….. 68Hình 2-69: typography trong graffiti ………………………………………………………………………………… 69Hình 2-70: typography trong graffiti ………………………………………………………………………………… 70Hình 2-71: Typography trong graffiti ……………………………………………………………………………….. 70Hình 2-72: Typography trong graffiti ……………………………………………………………………………….. 71Hình 2-73: Typography và graffiti …………………………………………………………………………………… 72Hình 2-74 Phơng chữ Urban Decay …………………………………………………………………………………. 72Hình 2-75: Phơng chữ London Graffiti …………………………………………………………………………….. 73Hình 2-76: Phơng chữ PW Graffiti…………………………………………………………………………………… 73Hình 2-77: Phơng chữ Sprite Graffiti ……………………………………………………………………………….. 74Hình 2-78: Phơng chữ Wassimo Graffiti …………………………………………………………………………… 74PTITHình 2-79: Phơng chữ Fozzie Got A Posse Typeface …………………………………………………………. 75Hình 2-80: Phơng chữ Misdemeanour………………………………………………………………………………. 75Hình 2-81: Phơng chữ Murderer ……………………………………………………………………………………… 76Hình 2-82: Phơng chữ Brooklyn ……………………………………………………………………………………… 76Hình 2-83: Phơng chữ Stylin ‘BRK ………………………………………………………………………………….. 77Hình 2-84: Phơng chữDripping Marker ……………………………………………………………………………. 77Hình 2-85: Phơng chữ Maelstrom ……………………………………………………………………………………. 78Hình 2-86: Phơng chữ Juice ……………………………………………………………………………………………. 78Hình 2-87: Phơng chữ Writer …………………………………………………………………………………………. 79Hình 2-88: Phơng chữ Amsterdam Graffiti ……………………………………………………………………….. 80Hình 2-89: Phơng chữ El & Khối chữ ………………………………………………………………………………. 80Hình 2-90: Phơng chữ Urban Jungle ………………………………………………………………………………… 80Hình 2-91: Phơng chữ Ghang ………………………………………………………………………………………….. 81Hình 2-92: Phơng chữ Nosegrind …………………………………………………………………………………….. 81Hình 2-93: Phơng chữ Pricks…………………………………………………………………………………………… 82Hình 2-94: Phơng chữ Font Graffiti …………………………………………………………………………………. 82Hình 2-95: Phơng chữ Degrassi……………………………………………………………………………………….. 83Hình 2-96: Phơng chữ Brock Vandalo ……………………………………………………………………………… 83Hình 2-97: Phơng chữ Inner City …………………………………………………………………………………….. 84Hình 2-98: Phơng chữ Graffonti ……………………………………………………………………………………… 84Hình 2-99: Phơng chữ Graffogie ……………………………………………………………………………………… 85Hình 2-100: Phơng chữ Zit Graffiti ………………………………………………………………………………….. 85Hình 2-101: Phác họa kiểu chữ ……………………………………………………………………………………….. 86Hình 2-102: Phủ màu nền ……………………………………………………………………………………………….. 86Hình 2-103: Phối màu ……………………………………………………………………………………………………. 87Hình 2-104: Đi lại nét …………………………………………………………………………………………………….. 87Hình 2-105: Tạo kiểu ……………………………………………………………………………………………………… 88Hình 2-106: Viền nét đậm ………………………………………………………………………………………………. 88Hình 2-107: Diễn tả ánh sáng chói …………………………………………………………………………………… 89Hình 3-1: Hình ảnh minh họa cho bài tập thiết kế typography trong nhận diện thƣơng hiệu ……. 90Hình 3-2: Ảnh minh họa cho bài tập thiết kế typography trong nhận diện thƣơng hiệu …………… 91Hình 3-3: Ảnh minh họa cho bài thiết kế typography trong ấn phẩm báo chí ………………………… 91Hình 3-4: Ảnh minh họa cho thiết kế typography trong ấn phẩm báo chí ……………………………… 92Hình 3-5: Hình minh họa cho bài làm thiết kế typography trong quảng cáo, truyền hình ………… 92Hình 3-6: Ảnh minh họa cho bài tập thiết kế typography trong quảng cáo, truyền hình ………….. 93Hình 3-7: Ảnh minh họa cho bài làm thiết kế typography trong bao bì sản phẩm…………………… 94Hình 3-8: Hình ảnh minh họa bài tập thiết kế typography trong bao bì sản phẩm…………………… 95Hình 3-9: Ảnh minh họa cho bài thiết kế typography trong graffiti………………………………………. 96CHƢƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ TYPOGRAPHY1.1.Khái niệm typography1.1.1. Khái niệm typographyPTITTypography (đƣợc dịch từ tiếng Hy Lạp “τύπος” có nghĩa là “hình thức” và “γράφειν” có nghĩa là”để viết”) là nghệ thuật và kỹ thuật của việc sắp xếp các ký tự để làm cho ngôn ngữ văn bản hấpdẫn nhất. Việc bố trí này liên quan đến việc lựa chọn kiểu chữ, cỡ chữ, độ dài dòng, khoảng cáchdòng và thiết kế kiểu chữ mới … Thiết kế kiểu chữ là một nghề có liên quan chặt chẽ, đơi khiđƣợc coi là một phần của cuộc sống. Trƣớc đây hầu hết thợ sắp chữ in không thiết kế kiểu chữ,và một số nhà thiết kế kiểu chữ lại không tự coi mình là thợ sắp chữ in. Trong thời hiện đại,không cần đến ngƣời sắp chữ, nhƣng vẫn luôn cần đến nhà thiết kế mẫu chữ. Vì trên thực tế kiểuchữ đã đƣợc đƣa vào cuộc sống hàng ngày với nhiều cách khác nhau, từ bộ phim, truyền hình vàchƣơng trình phát sóng trực tuyến để thêm cảm xúc để truyền thơng đến những poster quảng cáo,hay trang trí đƣờng phố…Hình 1-1: Khái niệm về typographyTypography đƣợc thực hiện bởi thợ sắp chữ, sắp chữ in, thiết kế đồ họa, chỉ đạo nghệ thuật, nghệsĩ manga, hoạ sĩ truyện tranh, các nghệ sĩ graffiti, nhân viên văn phòng, và tất cả mọi ngƣời làmcông việc sắp xếp kiểu chữ cho một sản phẩm nào đó. Cho đến khi các đại kỹ thuật số, sắp xếp vàthiết kế kiểu chữ là một nghề nghiệp chun mơn thì cơng việc của tất cả mọi ngƣời trở nên dễdàng. Số hóa mở ra kiểu chữ cho các thế hệ mới của các nhà thiết kế trực quan và đặt ngƣời sửdụng. Và David Jury, Trƣởng phòng thiết kế đồ họa tại Viện Colchester ở Anh, nói rằng ” Bâygiờ typography là tất cả và mọi ngƣời khơng có gì.”PTIT1.1.2. Cấu tạo của con chữĐể có thể thể thiết kế đƣợc typography, ngƣời học cần biết đến cấu tạo của con chữ. Sau đây tácgiả xin giới thiệu cấu tạo của con chữ:Hình 1-2: Bảng cấu tạo con chữPhụ lục hình 1-2:1, Khoảng cách của từng con chữ đơn lẻ với nhau hay còn gọi là Kerning. Tổng hợp khoảng cáchcủa từng con chữ đơn lẻ trong một dịng thì lại gọi là Tracking. Khoảng cách giữa các dịng thìgọi là Leading.2, Chiều rộng của một con chữ.3, Giới hạn chiều cao nhất của con chữ có thể tạo ra (ví dụ chữ: h, t, k, l…)4, Giới hạn chiều cao của những chữ thƣờng (ví dụ chữ: a, o, r,n…)5, Đƣờng gốc của con chữ6, Giới hạn thấp nhất của các con chữ có thể tạo ra (ví dụ nhƣ: g, y,p…)7, Chân chữ ( đối với chữ có chân – Serf )8, Là phần giáng xuống (hạ xuống) của những con chữ ở phần dƣới của đƣờng gốc (ví dụ:g,y,p…).9, Phần kết thúc của con chữ ( không đƣợc nhầm lẫn với chân chữ).10, Là phần chữ ở bên trên đƣờng giới hạn chiều cao của chữ thƣờng (số 4 trong bảng phụ lục)chỉ có trong các chữ: k, l, h…PTIT1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của typographyTypography có ngn gốc từ việc sử dụng ký tự để làm con dấu và tiền tệ trong thời cổ đại.Typography cịn đƣợc biết đến từ những khoảng cách khơng đồng đều của các nét gạch, ký tựtrên tem thƣ của Mesopotamia Uruk và Larsa, có niên đại từ thiên niên kỷ thứ 2 trƣớc Cơngngun, có thể có đƣợc bằng chứng về loại nơi tái sử dụng các ký tự giống hệt nhau đã đƣợc ápdụng ký tự này để tạo ra các văn bản khác. Ngoài ra lịch sử hình thành typography con phải nhắcđến con dấu Cylinder Babylon đƣợc sử dụng để tạo ra một ấn tƣợng trên một bề mặt bằng cáchlăn dấu trên đất sét ƣớt. Typography cũng đã đƣợc biết đến qua Phaistos Disc – một nhóm trongMinoan bí ẩn từ Crete, Hy Lạp. Giữa năm 1850 và 1600 trƣớc Công Nguyên, typography đãđƣợc đề xuất rằng chữ khắc ống dẫn La Mã đƣợc tạo ra bằng cách in rời từng chữ, nhƣng thợ inĐức Herbert Brekle gần đây đã bác bỏ quan điểm này.Hình 1-3: Con dấu Cylinder BabylonCác tiêu chí thiết yếu của typography đã đƣợc đáp ứng bởi các hiện vật thời Trung Cổ nhƣ innhững dòng chữ Latin Pruefening Abbey từ năm 1119 đã đƣợc tạo ra bởi các kỹ thuật tƣơng tựnhƣ đĩa Phaistos, Các altarpiece bạc của tộc trƣởng Pellegrinus II (1195-1204) tại nhà thờ chínhtịa của Cividale đƣợc in dƣới hình thức thƣ cá nhân. Các kỹ thuật in ấn cùng rõ ràng có thể đƣợctìm thấy trong các Reliquaries Byzantine (Vật dụng của tôn giáo) thế kỷ 12.Typography với loại chữ rời đƣợc phát minh ở Trung Quốc từ thế kỷ 11 bởi Bi Sheng (9901051), dƣới thời nhà Tống. Hệ thống kiểu chữ rời của ông đã đƣợc sản xuất từ vật liệu gốm, vàcác loại đất sét in, nó đƣợc tiếp tục duy trì cho đến khi nhà Thanh lên ngôi. Wang Zhen là mộttrong những ngƣời tiên phong của loại hình chữ rời bằng gỗ. Mặc dù các loại gỗ đã bền hơn dƣới10sự khắc nghiệt của việc sử lý nhƣng việc in ấn lặp đi lặp lại đã khiến cho bản khắc bị hƣ hại, vàchỉ có thể đƣợc thay thế bằng miếng khắc mới.PTITBản khắc kim loại Loại lần đầu tiên đƣợc phát minh tại Hàn Quốc trong triều đại Goryeo khoảngnăm 1230 . Hua Sui đã giới thiệu loại đồng in sang Trung Quốc trong năm 1490. Các hình thứcdo ngƣời Hàn Quốc tạo ra bản khắc kim loại đã đƣợc mô tả bởi các học giả ngƣời Pháp HenriJean Martin là “cực kỳ giống với phát minh của Gutenberg” (Gutenberg – nhà phát minh dấu nổitiếng của Đức). Sau đó bản khắc kim loại rời đƣợc lan tới châu Âu từ cuối thế kỷ 14 và đầu thếkỷ 15.Hình 1-4: Các bài giảng chọn lọc của các Phật hữu và thiền sƣ, quyển sách in bằng máy in kimloại đƣợc biết đến sớm nhất vào năm 1377. Thƣ viện quốc gia Paris.Kiểu chữ rời hiện đại, cùng với sự phát triển các máy in cơ khí, thƣờng đƣợc giao cho các thợkim hoàn Johannes Gutenberg đảm nhiệm. Mẫu chữ của ông đƣợc làm từ một hợp kim phù hợpvới nhiều mục đích in khác nhau, và hợp kim đó vẫn đƣợc sử dụng ngày hôm nay. Gutenbergphát triển kỹ thuật chuyên dùng cho đúc và kết hợp các bản sao giá rẻ của bản dập thƣ với sốlƣợng lớn bắt buộc phải in nhiều bản sao của văn bản. Bƣớc đột phá kỹ thuật này là công cụ bắtđầu cuộc Cách mạng in ấn và in ấn đầu tiên của thế giới cuốn sách (với các kiểu chữ rời)Gutenberg Bible (các ấn bản của Kinh Thánh (phiên bản Vulgate) hoàn thành bởi JohannesGutenberg ở khoảng 1455 ở Mainz, Đức. Đây là cuốn sách hồn chỉnh đầu tiên cịn tồn tại ởphƣơng Tây và cũng là sớm nhất để đƣợc in từ loại chữ di chuyển đƣợc..).11PTITHình 1-5: Bảng mẫu chữ rời của GutenbergHình 1-6: Kinh Thánh (phiên bản Vulgate) hoàn thành bởi JohannesGutenberg ở khoảng 1455 ở Mainz, ĐứcCơng nghệ máy tính là cuộc cách mạng cho typography trong thế kỷ 20. Máytính cá nhân trong những năm 1980 nhƣ Macintosh cho phép ngƣời thiết kế đểtạo ra các loại kỹ thuật số sử dụng các phần mềm thƣơng mại thiết kế đồ họa.Công nghệ kỹ thuật số cũng cho phép các nhà thiết kế để tạo ra những kiểuchữ thử nghiệm nhiều hơn, cùng với các phông chữ thực tế của kiểu chữtruyền thống. Thiết kế kiểu chữ có thể đƣợc tạo ra nhanh hơn với công nghệmới, và cho các chức năng cụ thể hơn. Chi phí cho việc phát triển các kiểu chữ đã đƣợc giảmđáng kể, trở thành phổ biến rộng rãi đến công chúng. Sự thay đổi đã đƣợc gọi là “dân chủ hóa củaloại” và đã đƣợc các nhà thiết kế mới thêm nhiều cơ hội để vào lĩnh vực này.12PTITCác thiết kế về typography đã đƣợc phát triển cùng với hệ thống sắp chữ ngày càng đa dạng. Mặcdù các mẫu chữ đã phát triển đáng kể nhƣng chủ yếu có xu hƣớng tách liền với truyền thống.Điều này là bởi vì mức độ dễ đọc là tối quan trọng, và vì vậy các loại có thể đọc đƣợc hầu hếtthƣờng đƣợc giữ lại. Ngoài ra, sự phát triển của kiểu chữ đƣợc gắn bó chặt chẽ gắn bó với chữthiết kế bằng tay và các hình thức nghệ thuật liên quan, đặc biệt là phong cách chính thức, trongđó phát triển mạnh trong thế kỷ trƣớc là mẫu chữ.Hình 1-7: Bảng chữ Blackletter hay Gothic thiết kế bằng tayTrong giai đoạn in ấn còn non trẻ của châu Âu , các loại kiểu chữ (Blackletter hay Gothic) đƣợcthiết kế theo phong cách bắt chƣớc các thiết kế bằng tay (chữ phổ biến của các thầy thông giáo).Ban đầu, loại này rất khó đọc, bởi vì mỗi lá thƣ đƣợc đặt ở vị trí riêng và thực hiện để phù hợpvới vào các không gian đƣợc phân bổ chặt chẽ. Các nghệ thuật viết bản thảo, mà nguồn gốc là ởHy Lạp và La Mã đạt tới đỉnh của nó trong các bản thảo chiếu sáng của thời Trung Cổ. Các loạikim loại tạo ra sự đặc biệt là thay đổi phong cách, làm cho nó “sắc nét và không khoan nhƣợng”,và cũng mang về những”tiêu chuẩn mới của các thành phần chữ”.Trong suốt thời kỳ Phục hƣng, công đầu thuộc về Claude Garamond cho việc áp dụng các kiểuchữ Roman ở Pháp, thay thế Gothic (Blackletter) phông chữ. Loại Roman cũng đƣợc dựa trênphong cách thiết kế chữ bằng tay.Phát triển các kiểu chữ Roman có thể đƣợc dựa trên chữ khắc trên đá Hy Lạp. Mặc dù chữ khắctrên đá Hy Lạp khơng phải là ví dụ của typography. Có hai phong cách của kiểu chữ Roman:.phong cách cũ, và hiện đại.13Đến thế kỷ XX, máy tính tạo ra các kiểu thiết kế thành một quá trình khá đơn giản. Điều này đãcho phép số lƣợng phong cách loại để sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân, cũng nhƣ bây giờ cóhàng ngàn phơng chữ có sẵn.ITHình 1-8: Claude Garamond và mẫu chữ RomanPTTrong thời gian này mẫu chữ thực nghiệm đƣợc ra đời. Mẫu chữ thực nghiệm đƣợc định nghĩanhƣ là cách tiếp cận độc đáo và nghệ thuật hơn. Francis Picabia là ngƣời tiên phong của chủnghĩa Dada trong thế kỷ 20 đầu. (Dada hoặc Dadaism là một phong trào văn hóa bắt đầu từZurich, Thụy sĩ, trong thời kì thế chiến Ivà đạt đỉnh trong giai đoạn 1916-1922. Phong trào nàychủ yếu liên quan đến nghệ thuật thị giác, văn học, thơ ca, tuyên ngôn nghệ thuật, lí thuyết nghệthuật, sân khấu, thiết kế đồ họa, và tập trung vào chính trị chống chiến tranh thơng qua việc loạibỏ các tiêu chuẩn hiện hành trong nghệ thuật bằng các cơng trình văn hố chống nghệ thuật. Mụcđích của nó là để chế giễu những thứ mà những thành viên của phong trào này xem là vô nghĩavề thế giới hiện đại. Ngoài phản chiến ra, dada cũng có tính chất chống tƣ sản và chủ nghĩa vơchính phủ). David Carson thƣờng đƣợc gắn liền với phong trào này, đặc biệt là đối với cơng việccủa mình trên tạp chí Ray Guntrong những năm 1990. Tácphẩm của ơng gây ra sự tứcgiận trong cộng đồng thiết kếdo ông đã bỏ qua các tiêuchuẩn về thực hành sắp chữ,bố trí bố cục chữ và thiết kếmẫu chữ.Hình 1-9 David Carson mẫuchữ của tạp chí Ray Gun đƣợcthiết kế những năm 9014Mẫu chữ thực nghiệm chú trọng vào giao tiếp cảm xúc, chứ khơng phải là trên mức độ dễ đọc.PTITCó lẽ nhờ David Carson mà typography ngày nay mới trở thành một lĩnh vực đƣợc coi là nghệthuật và đã tạo ra nhiều hƣớng đi mới cho nghệ thuật đồ họa chữ.Hình 1-10: Những thiết kế typography hiện đại của David Carson1.3. Phân loại typography1.3.1. Phân loại typography1.3.1.1. Khái niệm typeface và fontTypefaceTypeface là một hệ thống bao gồm các kiểu chữ, là một bộ các chữ cái có cùng điểm chung trongthiết kế. Nói cách khác, mỗi typoface là tập hợp các ký tƣợng, mỗi ký tƣợng đại diện cho một chữcái, số, dấu câu và các biểu tƣợng khác. Với mỗi một kiểu chữ khác nhau là một typeface riêngbiệt. ví dụ nhƣ Arial hay Gill San…15ITHình 1-11: Typeface ArialHình 1-12: Typeface Adobe Caslon ProPTKhi nhìn lƣớt qua, chúng ta thấy các kiểu chữ na ná giống nhau, nhƣng trên thực tế tuyệtđối khơng có typefeca giống nhau. Ở mỗi một typeface sẽ có một nét khác biệt, chỉ làchúng ta chƣa nghiên cứu về chúng nên bị lầm tƣởng.FontMột sự nhầm lẫn đối với đại đa số là nhầm lẫn giữa font và typeface. Hiểu một cách nơmna nhất thì typeface có phạm vi lớn hơn font.Cụ thể nhƣ hình 1 -13 : ta có rất nhiều typeface ví dụ nhƣ : Arial, Adobe Caslon Pro…Và từ Arial ta có font Arial cỡ chữ 14, Arial cỡ chữ 12. Arial in nghiêng…Hình 1-13: Sự khác biệt giữa Typeface và font16Nhƣ vậy ta thấy : font là một bộ chữ cái thuộc typeface với kích thƣớc và định dạng xác định.Tuy vậy ngày nay do máy tính ngày càng hiện đại thì font chỉ cịn đƣợc định nghĩa bằng font làmột bộ chữ cái thuộc typeface với định dạng xác định. Bởi kích thƣớc của chữ có thể kéo to vàthu nhỏ đƣợc ở trong thiết kế.1.3.1.2.Chữ có chân – SerifsChữ có chân đƣợc bắt đầu từ chữ viết của thời kỳ La Mã với Roman và thời kỳ Phục hƣng. Chữcó chân xuất hiện sớm nhất vào khoảng thế kỷ thứ XV tại Đức Và Ý.Cấu tạo của chữ khơng chân đặc biệt ở chỗ có một nét đƣợc thêm vào phần bắt đầu hoặc phầncuối trong nét chính của một chữ. Trong bảng chữ cái alphabet, serifs thƣờng xuất hiện ở nét kếtthúc, tạo thành các điểm dừng một phía hoặc hai phía (Nghĩa là đối với chữ L thì gọi là một phía,cịn chữ T là hai phía).Old Style SerifITCó rất nhiều mơ tả dành cho serifs, đặc biệt khi chúng đã phát triển theo kiểu dáng Roman. Nócó thể khơng chỉ là một phía hoặc hai phía, mà cịn dài hay ngắn, mỏng hay dày, đột ngột haymềm mại, đứng hay ngang hay nghiêng, thon, tam giác…Trong kiểu blackletter chúng thƣờng cóhình dạng kim cƣơng, và trong một số kiểu script nhƣ Tekton, nó hầu nhƣ là nét vịng. Kiểu chữkhơng chân này đƣợc thay đổi theo thời gian nhƣ sau:PTThông dụng từ cuối thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVIII. Thiết kế kiểu chữ này dựa trên những yếutố nghiêm ngặt về nét, có sự tƣơng phản cao.Hình 1-14: Old Style SerifQua thời gian các trục có xu hƣớng thẳng đứng dần, độ tƣơng phản càng cao, các chân trở nênsắc nét. Tất cả những biến đổi này chủ yếu là do quá trình tạo ra một khuông chữ kim loại. Dựavào thời gian và địa điểm của những kiểu chữ ban đầu, các chữ old style serif đƣợc chia làmnhiều nhóm: Venetian (cuối thế kỷ XV), French (thế kỷ XVI), Dutch (XVII), English (XVII), Oldstyles và các phiên bản biến thể đều bắt nguồn từ những Old Style truyền thống.17Transitional serifITMặt chữ này xuất hiện vào đầu và giữa thế kỷ XVII. Kiểu chữ này là sự kết hợp những tính năngcủa Old Style dựa trên nét tạo bởi độ rộng của ngòi bút và những yếu tố mới dựa trên những kỹthuật đúc chữ. Baroque Serif là biến thể bắt nguồn từ những Trasitional truyền thống. ITC NewBaskerville là tên tuổi lớn nhất đại diện cho nhóm này.Modern SerifPTHình 1-15: Transitional serifKiểu chữ xuất hiện cùng với sự phát triển của kỹ thuật khắc chữ kim loại vào cuối thế kỷ XVIII,đầu thế kỷ XIX. Kiểu chữ này có sự tƣơng phản mạnh, độ rộng của các chữ lớn. Serif dài vàmỏng, trục của chữ gần nhƣ đứng. Dựa trên những hình dạng chân, kiểu chữ Modern Serif chia ralàm các nhóm: Tân cổ điển hiện đại (neoclassical modern), Scotch Modern và các kiểu chữ bắtnguồn từ kiểu Modern truyền thống. Nhóm này có thể nhắc tới Bodoni và Didona.Hình 1-16: Modern serif18Latin SerifHình 1-17: Latin serifSlab SerifITMặt chữ có những chân hình tam giác, đơi khi là vng. Ban đầu chúng đƣợc thiết kế tại Anhtrong nửa đầu thế kỷ XIX. Một số phông thuộc loại này là: ITC Charter, Quant Antiqua…PTNhững mặt chữ đầu tiên của nhóm này đƣợc tạo ra ở Anh vào khoảng đầu thế kỷ XIX. Đặc điểmchữ này có chân hình khối gần giống hình chữ nhật, với các nét gần nhƣ bằng nhau, khoảng cáchgiữa giới hạn trên của chữ thƣờng và đƣờng chân gốc rất lớn.Thiết kế có sự tƣơng phản và có độ rộng ngang nhau, Slab Serifs chia ra các nhóm: Egyptian,Geometric, Humanist và Clarendon. Đơi khi những loại có sự tƣơng phản đảo (italian) đƣợc đứngthành nhóm riêng biệt.Hình 1-18: Slab serif191.3.1.3. Chữ không chân – San serifNhƣ mục 1.3.1.2. đã giới thiệu về kiểu chữ có chân. Ở mục này, trƣớc khi chuyển sang nội dungchi tiết cho kiểu chữ không chân, tác giả xin nêu ra sự khác biệt cơ bản giữa hai kiểu chữ này đểngƣời học dễ dàng nhớ đƣợc sự khác biệt cũng nhƣ biết dứng dụng linh hoạt trong thiết kế:ITHình 1-19: Sự khác biệt cơ bản giữa chữ có chân và chữ khơng chânPTTrên hình 1 -19 ta thấy điểm đánh dấu màu đỏ, đó là điểm khác biệt của 2 loại chữ này. Serif làloại chữ mà ở phần kết thúc mỗi chữ cái có một nét nhỏ kết thúc thừa ra (nét đó đƣợc gọi là châncủa chữ) Serif có nhiều loại, có thể chân 2 bên , loại chân 1 bên trái hoặc phải. Còn San Serif làloại chữ phần kết thúc của mỗi chữ gọn với khn chữ, nhƣ hình minh họa.Đối với các tác phẩm typography không quy ƣớc rằng chỉ đƣợc phép sử dụng một loại chữ Serifhay San Serif trong toàn bộ tác phẩm, nhƣng trong các tác phẩm, thƣờng các typographer chỉ sửdụng 1 trong 2 loại chữ trên cho tồn bộ tác phẩm của mình. Bởi lẽ mỗi loại chữ sẽ quy định mộtý nghĩa riêng và cảm giác khác nhau cho ngƣời đọc, cũng nhƣ ngƣời xem.Việc kết hợp 2 kiểuchữ trên, tuy chỉ là một nét nhỏ nhƣng có ảnh hƣởng lớn đến cảm giác khi nhìn vào tác phẩm.Nếu tác phẩm chỉ viết bởi 1 trong 2 loại chữ trên ta có đƣợc sự thống nhất cho tổng thể, về nộidung cũng nhƣ về hình thức, nhƣng nếu có sự xuất hiện của 2 loại chữ cùng lúc, ta sẽ cảm thấyngay sự “khó chịu” khi nhìn tác phẩm, mà đơi khi một sự ảnh hƣởng nhỏ cũng làm hỏng tácphẩm trong mắt ngƣời xem.Đối với Serif : Thƣờng giúp ngƣời đọc dễ đọc và nhìn bắt mắt hơn nếu bài viết là dịng cỡ chữnhỏ. Nếu bạn muốn tác phẩm có sự dứt khốt,mạnh mẽ thì sự lựa chọn tốt nhất là Serif. Ví dụnhƣ phơng chữ tác giả đang sử dụng là Times New Roman rất đƣợc ƣa chuộng trong các văn bảnbởi sự dễ đọc và dễ nhớ do kết cấu của chữ có độ lên xuống với nhịp điệu đều đặn, giống nhƣmột bài thơ hay một bài hát có các giai điệu lặp lại.Đối với San serif : Thƣờng dùng cho các nhan đề, tiêu đề có kích thƣớc lớn, nội dung ngắn, cầnsự chú ý của ngƣời xem và thƣờng đƣợc sử dụng cho các chữ khơng dấu, hay các bài viết tínhchất quan trọng. Bởi San serif tạo ra lực thị giác mạnh và tiêu biểu trong kiểu chữ này là Arial.20Dịch từ chữ Latin, sans serif nghĩa là “without serifs – khơng có chân”. Các dạng Sans serif vàslab seriftype (chữ có chân lớn) đƣợc thấy vào khoảng năm 1815 – 1817. Cả hai đều đƣợc nhậnbiết bởi những hình dạng chữ đơn giản hơn với những nét gần nhƣ đều nhau, thiếu những dấuhiệu của sự tƣơng phản, sử dụng các hình dạng hình học (chữ nhật, trịn, ovan…) trong thiết kế.Những mẫu chữ slab typefaces và sans serifs đầu tiên có xu hƣớng đậm, tỉ lệ chữ gần đều nhau,dùng để hiển thị chữ khổ lớn, nhƣng sau đó san serif nhanh chóng phát triển rất nhiều kiểu khacnhau. Cho dù ngày nay, những chữ không chân sớm nhất khơng cịn đƣợc sử dụng nhiều, nhƣngnhững gì chúng để lại rất phổ biến. Cái tên Sans serif (những chữ khơng có chân), là cái tên đƣợcchấp nhận sử dụng.Với sự tƣơng phản thấp đã khiến sans serif thiếu đi sự liền mạch trong khi đọc nhƣ các chữ cóchân. Chúng tốt cho một câu, ổn với một đoạn (paragraph), nhƣng khó để sử dụng tốt khi dùngcho chữ trên một cuốn sách. Các thuật ngữ của những chữ sans serif có thể khá phức tạp: về cơbản gothic hay grotesque là những cái tên chung cho sans serif.Mặt chữ sans serifs phổ biến nhất là Helvetica (1951, Miedinger), cho dù bị “bài trừ” bởi nhiềunhà thiết kế chữ. Nhƣng ngƣợc lại, với cấu trúc của chữ Helvetica giúp nó linh hoạt, dễ phù hợpvới các phơng chữ khác. Những mặt chữ sans serif phổ biến khác gồm Univers (Frutiger, 1952),Arial (Monotype), Franklin Gothic (M,F. Benton, 1903) và Frutinger (Frutinger, 1975).PTITTừ phong trào Art Deco (nghệ thuật trang trí) trong những năm 1920 và 1930, những hình dạnghình học phổ biến đƣợc sử dụng nhƣ là các yếu tố cơ bản cho các thiết kế sans serif. Một sốnhững mặt chữ khơng hồn tồn thuộc những loại trên. Nhà thiết kế chữ Eric Gill cho ra đời GillSans năm 1982, có chất lƣợng cấu trúc rất tốt, nó có sự tƣơng phản tốt và những thiết kế nhânvăn – tốt hơn rất nhiều khi sử dụng vào chữ phần nội dung so với các kiểu sans serif khác.Sau đây tác giả xin giới thiệu một số loại kiểu chữ không chân thông dụng:GrotesqueKiểu chữ Grotesque đƣợc ra mắt đầu tiên tại Anh vào năm 1816. Những mặt chữ này ít có sựtƣơng phản giữa các nét, có đƣờng cong lớn hoặc trung bình. Chúng đƣợc nhận biết bởi sự đơngiản, thƣờng có các thiết kế hình học . Các mặt chữ grotesque đem lại ấn tƣợng của chủ nghĩahiện thực, thực hiện nghiêm ngặt, quy tắc. Một số họ chữ chỉ có các dạng nghiêng phải; số kháccó độ nghiêng ít . Một số phơng chữ quen thuộc trong nhóm này có ITC franklin Gothic, NewsGothic, Bell Gothic…21ITHình 1-20: Grotesque san srifsPTNeo-GrotesqueHình 1-21: Neo – Grotesque sansifNeo-Grotesque là từ dùng để chỉ những mặt chữ Grotesque xuất hiện sau grotesque. Chúng đƣợcra mắt khoảng năm 1950, có nhiều điểm chung với nghệ thuật chữ Thụy Sỹ (Swiss typpography).Neo-Grotesques thanh lịch và khó nhận biết, vì thế có thể mơ tả sự kín đáo của nó nhƣ một tiêuchuẩn chung. Chữ Neo – grotesque có độ cong nhỏ, ít tƣơng phản giữa các nét và chiều cao từđƣờng gốc đến giới hạn trên của chữ thƣờng lớn. Chúng đƣợc thiết kế nhiều kiểu dáng . Phần chữbên trên giời hạn nhƣ chữ h, t, l…cao hơn chiều cao của các chữ hoa. Các chữ nghiên nhiều nhƣitalic thƣờng khơng có hoặc đƣợc thay thế bởi oblique, ít nghiêng hơn. Độ nghiêng Slope trungbình. Một số phơng chữ quen thuộc trong nhóm này có Compact, Bastion Kontrast…Geometric SansGeometric Sans –Đƣợc thiết kế dựa trên các dạng hình học đơn giản nhƣ: hình trịn, vng, tamgiác. Các phơng đƣợc ra đời tại Đức trong những năm 1930 dựa trên sự ảnh hƣởng của Bauhaus.Chúng thƣờng có độ cong lớn, khơng có sự tƣơng phản giữa các nét. Các Geometric Sans sớm22PTIThơn có chiều cao x-height nhỏ và tỉ lệ gần với Old Style. Cho đến thế kỷ 20 chúng phát triểnthêm các kiểu mới với x-height lớn. Chỉ những kiểu oblique đƣợc sử dụng (khơng phải italic), độnghiêng slope hồn tồn nhỏ. Đơi khi sự xuất hiện của chữ khơng chân giống nhƣ hồn tồn làcác hình vng hay sự kết hợp của các hình chữ và hình trịn kết hợp. Một số phơng chữ quenthuộc trong nhóm này có ITC Avant Garde Gothic, Din Condensed, Futura, Bank Gothic…Hình 1-22: Geometric sansHumanist SansĐể đa dạng với các kiểu Geometric Sans đƣợc xuất hiện tại Anh những năm 1930. Cấu trúc và tỉlệ của chúng đƣợc xây dựng chính xác trên các đặc tính của Old Style. Tại thời điểm đó các chữnhƣ vậy thƣờng sử dụng rộng rãi nhƣ là họ hàng của một đại gia đình lớn, chúng đƣợc kết hợp từnhững phân loại khác nhau (ví dụ nhƣ khơng chân và có chân).Humanist Sans thơng thƣờng có độ cong lớn và có sự tƣơng phản giữa các nét. Nhƣ một quyluật, chúng đƣợc phân biệt bởi các độ rộng của nét không đều và phần độ mở counter trung bình,nhƣng cũng có một vài ngoại lệ, đặc biệt cho tỉ lệ hẹp (narrow). Hầu hết các phơng có italic vớiđộ nghiêng nhỏ và trung bình. Một số phơng chữ quen thuộc trong nhóm này có ITC Flora, PTSans Pro, ITC Officina Sans…23Hình 1-23: Humanist SansPTITGlyphicHình 1-24: Glyphic sansCác mặt chữ là sự kết hợp giữa đặc điểm của Sans và Serif. Các nét kết thúc với ít sự phân biệthoặc các chân thon nhỏ. Một số phông chữ quen thuộc trong nhóm này có Cricket, ITC Eras,Opium New…1.3.1.4.Các kiểu chữ khácMonospacelà loại chữ mà độ rộng của các con chữ là bằng nhau, nhìn chúng ta thƣờng có cảm giác trịnvà đều (monospace, lucida… ). Với kiểu dáng nhƣ vậy kiểu chữ này thƣờng đƣợc dùng trongtrang trí và thiết kế đặc biệt, hay dùng để trƣng bày. Kiểu chữ này hay đƣợc dùng làm poster,tiêu đề phim hoặc sách…24ITHình 1-25: MonospaceScriptPTLà dạng chữ nhƣ chữ đƣợc viết tay (Script , Palace Script … ). Các kiểu chữ này khơng thíchhợp sử dụng trong phần thân văn bản, vì nó rối mắt và khó đọc hơn các kiểu chữ serif và sansserif.Hình 1-26: Kiểu chữ ScriptFantasy DecorationLà loại chữ có hình thù đặc biệt ,thƣờng là các hình dạng nhƣ đồ vật, con ngƣời, hoa văn, nhânvật hoạt hình ,v.v.. (windesign… ). Loại chữ này thƣờng dùng để trang trí, ít dùng trong văn bản.25


Hướng dẫn viết chữ nghệ thuật trong Word 2010, 2013


Hướng dẫn cách viết chữ nghệ thuật trong Word 2010, 2013. Tạo chữ WordAir trong Word 2013, 2010. Chèn chữ nghệ thuât dạng cung tròn, đường tròn, đổ bẳng và chỉnh sửa các kiểu.
Xem các tuyệt chiêu trong word khác tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLs2kLSy9E7NSbWJ5tfA4rW0yZZjkVYxa

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button